kretslopet-bladlogo-387-90

Færre avvik på aktive deponier

Miljødirektoratets rapportMiljødirektoratet har publisert resultatene fra deponiaksjonen 2014 i denne rapporten. Siden 2005 har myndighetene gjennomført fire koordinerte tilsynsaksjoner på deponidelen av avfallsmottakene våre. Den foreløpig siste ble gjennomført ifjor, og resultatene tyder på at kontrollene har sin effekt.


I 2014 ble 52 aktive avfallsdeponi og 38 nedlagte med etterdriftskrav kontrollert. Det er første gang at nedlagte deponier er med i tilsynsaksjonen, for dem fantes det derfor ingen tidligere observasjoner å sammenligne med. Men rapporten fra 2014-kontrollene slår fast at det ble funnet flere brudd per virksomhet i de nedlagte deponiene enn i de aktive.


Bedring for gasshåndtering og sigevann

For de aktive viste det seg å være forbedringer å spore på de fleste områder. Ved tilsynet i 2010 ble det påvist feil i mottakskontrollen hos 40 prosent av deponiene, mens det i 2014 var feil hos 31 prosent. Større forbedring var det knyttet til håndtering av deponigass. I 2010 hadde 40 prosent feil her, mens det i 2014 var feil hos 18 prosent av deponiene med gassanlegg og bare 2 prosent feil hos deponier uten gassanlegg. Også for håndtering av sigevann var det stor forbedring. Mens 60 prosent av deponiene hadde feil knyttet til sigevann i 2010, hadde mindre enn 10 prosent feil i 2014. Hos deponier med renseanlegg for sigevann, var det bare feil hos 3 prosent, i følge oppsummeringen som Miljødirektoratet har publisert.


Få "alvorlige funn"

På deponiseminaret som Avfall Norge arrangerte i oktober, presenterte Gøsta Hagenlund fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane resultater fra tilsynsaksjonen i 2014. Han kunne fortelle at det var få «Alvorlige funn», det vil si brudd på regelverket som må følges opp særskilt, med anmeldelse, eller endog stenging, som ytterste konsekvens. Han understreket at de noe mildere forvaltningsvirkemidlene som ny kontroll og eventuell tvangsmulkt i de aller feste tilfeller førte fram.
I tilsynsaksjonen i 2014 ble det avdekket fem slike alvorlige avvik. Manglende registrering av forurensa masse var ett av dem. To gjaldt manglende dokumentasjon på mottatt avfall. Et tilfelle gjaldt feildeponering av asbestholdig avfall og et gjaldt utilfredsstillende bunntetting, fortalte Hagenlund.
Men en del feil var det likevel å finne, om enn av noe mindre alvorlig grad. Rapporten slår fast at det til sammen ble funnet 143 feil hos deponier som ikke lenger er i drift, og 149 feil hos de aktive deponiene.