kretslopet-bladlogo-387-90

Ny medlemskontingent i Avfall Norge basert på kostnader

Ny kontingentstrukturForlaget til ny kontingentstuktur i Avfall Norge. Tallene er foreløpige og ment som et eksempel. Endelig struktur og satser blir vedtatt av generalforsamlingen. I oppsettet er kostnadene oppgitt i millioner kroner, mens kontingentbeløpene er oppgitt i tusen kroner. Organisasjonen Avfall Norge er nå åpen for medlemmer fra hele avfallsbransjen, ikke bare de kommunale selskapene. Da må også medlemskontingenten være tilpasset alle.

Avfall Norge avholdt sitt årlige høstmøte i begynnelsen av november. Her ble medlemmene orientert om arbeidet styret og administrasjonen har gjort for å planlegge den nye organiseringen. Blant annet ble deltakerne forelagt et forslag til ny beregningsmåte for kontingenten, tilpasset ny medlemsstruktur.
Den samlede kontingenten har til nå bestått av en medlemskontingent, en FoU-kontingent og en kampanjekontingent. Sekretariatet foreslo å videreføre denne oppdelingen. Men det var først og fremst medlemsbiten av kontingenten for hovedmedlemmene som ble debattert på høstmøtet.

Øker ikke kontingentnivået
Medlemskontingenten har vært basert på innbyggertall for de kommunale selskapene til nå. Da de private selskapene fikk anledning til å bli med i sommer, ble det besluttet at kontingenten for dem inntil videre skulle være basert på antall ansatte.
– Konsekvensen av at vi har besluttet å likestille offentlig og privat eide medlemmer, er at også kontingenten må samkjøres, sa administrerende direktør Nancy Strand til høstmøtet. Hun understreket at endringen av kontingentstrukturen ikke har til hensikt å øke kontingentnivået eller de samlede inntektene fra eksisterende medlemmer.
– Den nye strukturen skal oppleves som rettferdig – eller i det minste riktig. Den skal behandle medlemmene likt og bør være enkel og mer oversiktlig enn den gamle – som har bestått av et mylder av kontingentkategorier, sa hun. Det nye opplegget for beregning av medlemskontingent skal legges fram for generalforsamlingen i juni 2016 og blir gyldig fra 2017 om den vedtas.

Kostnader som grunnlag
– Vi foreslår at grunnlaget for å beregne kontingenten blir lagt på kostnader før finans og skatt, sa Strand. Hun understreket at det nå i første omgang er prinsippene som er viktig. Detaljene må komme senere.
– Kostnader er sammenlignbare uavhengig av hvor du er, hvordan du er organisert og hvor du hører hjemme i bransjen. Dette mener vi skal være enkelt og ikke minst entydig, sa hun. Og la til at det er en transparent løsning. ¬– Den er basert på offentlige tall tilgjengelige i Brønnøysund, så det er etterprøvbare tall som danner et likt grunnlag. Kostnader er sammenlignbare i offentlig og privat virksomhet og er uavhengige av om du jobber innenfor selvkostbasert virksomhet eller om du jobber med næringsliv, utdypet Strand.

Trappetrinn mellom min og max
Forslaget definerer en minimumssats og maksimumssatsfor kontingent etter hvor høye kostnader medlemmet har hatt i året. Hvis et selskap har mer enn 300 millioner kroner i kostnader, nås taket på hva de skal betale i kontingent. Mellom minimums- og maksimumssatsene er det trappetrinn som er ment å gjøre kontingentberegningen forutsigbar og oversiktlig. Forslaget innebærer også at tredelingen av kontingenten skal fortsette og at kampanjekontingenten som tidligere ble krevet inn annethvert år nå blir årlig.
Strand presenterte en oversikt med foreløpige tall for å eksemplifisere forslaget. Hun understreket at beløpene er beregnet ut fra dagens kontingentnivå, i og med at det ikke er et poeng at det samlede kontingentnivået fra eksisterende medlemmer skal økes. Hun nevnte også at det foreløpig ikke forelå noe forslag til medlemskontingent for de assosierte medlemmene.