kretslopet-bladlogo-387-90

Mange avvik ved internasjonal tilsynsaksjon til sjøs

Tilsyn til sjøs Inspektører fra Interpol og flere norske myndighetsorganer på inspeksjon under aksjonen i oktober. Foto: Sjøfartsdirektoratet.Den økende oppmerksomheten på marin forsøpling har skjerpet myndighetenes innsats mot forurensere på sjøen. Under den Interpol-ledede aksjonen "30 days at sea" gjennomførte inspektører fra Sjøfarsdirektoratet, Miljødirektoratet og Kystverket 87 tilsyn. Det ble funnet avvik knyttet til miljø ved 23 av dem. 

Aksjonen ble gjennomført i oktober. Det framgår av Sjøfartsdirektoratets pressemelding at 17 av påleggene som ble gitt er knyttet til søppelhåndtering, videre ble det avdekket fire ulovlige utslipp av olje. Disse utslippenes størrelse varierte fra noen få liter og opp til 500 liter diesel. I to av disse sakene vurderes sanksjoner overfor rederiet.

Det framgår av Fiskeribladets dekning av saken at 15 av de 17 påleggene om søppelhåndtering er gitt til arbeidsbåter i oppdrettsnæringen, mens ingen fiskebåter fikk pålegg. Hovedårsaken til påleggene er at båtene ikke har hatt noen plan for søppelhåndtering. De fleste har fått en måneds frist til å få dette på plass.

Aksjonen var altså et samarbeid mellom flere statlige etater. – Vi har et omfattende internasjonalt regelverk for å hindre at avfall fører til miljøskade i havet. Erfaringene fra oppfølging av slike saker viser at et godt samarbeid mellom myndighetene gir et godt grunnlag for å kunne avdekke ulovlige forhold. Denne internasjonale aksjonen er et viktig tiltak for å styrke samarbeidet, sier miljødirektør Ellen Hambro.