kretslopet-bladlogo-387-90

Klimautslippene ned 1,6 prosent

Klimagassutslipp utviklingDe norske klimagassutslippene i 2017 var ifølge SSBs endelige tall 52,7 millioner tonn CO₂-ekvivalenter, det er 1,6 % lavere enn året før. Nedgangen er på 0,9 millioner tonn, omtrent det samme som utslippsbidraget fra landets avfallsdeponier. 

Det er reduserte utslipp fra veitrafikken som bidrar mest, reduksjonen på 9,5 % herfra tilsvarer så godt som hele nedgangen. Årsaken er høyere innblanding av biodrivstoff og flere elbiler, oppgis det. Men også olje- og gassutvinningen og luftfarten står for en nedgang, denne oppveies imidlertid av økte utslipp fra industrien og fra energiproduksjon. Økt energiproduksjon som følge av en kald vinter og produksjonsøkning i sementindustrien er årsaker til disse økningene.

Klimagassutslipp etter kildeSelv om det er nedgang siste år er landets samlede klimautslipp fortsatt 3 % høyere enn i 1990, referanseåret for Kyoto-avtalen. Det er med andre ord langt fram til klimaforlikets mål om å kutte 15-17 millioner tonn innen 2020. Og etter enigheten i Katowice er det uttalt at Norges ambisjoner skal høynes ytterligere.

De beregnede utslippene fra landets avfallsdeponier oppgis fortsatt til 39 000 tonn metan. Og siden denne gassen er en 22 ganger mer effektiv "bidragsyter" til drivhuseffekten enn CO₂, tilsvarer dette nesten 0,9 millioner tonn, det samme som årets nedgang. Mengden metan i atmosfæren er mer enn fordoblet de siste 200 årene, men har hatt en ganske flat kurve siden 1990. Men det oppgis at 80 % av metanen som slippes ut kommer fra menneskelig aktivitet og at økningen i atmosfæren gir et signifikant bidrag til global oppvarming.