kretslopet-bladlogo-387-90

ANNONSE: Et offensivt NOAH i en industriell nybrottstid

 

Trolig aldri tidligere har miljøbedriften NOAH satset så store ressurser som nå i å imøtekomme storsamfunnets behov for fremtidige behandlingsløsninger for farlig avfall.Anita Sundby, kommersiell direktør i NOAH

Siden etableringen for over 25 år siden, har NOAHs behandlingskapasiteter vært i symbiose med norske industribedrifter og forbrenningsverk i Skandinavia. Årlig tilser NOAHs avfallsbehandling at om lag 1 500 tonn miljøgifter tas ut av kretsløpet (eksempelvis arsen, kadmium, bly, sink, nikkel og kvikksølv). NOAHs betydning for effektiv industriproduksjon og et renere samfunn er uomtvistelig, sier kommersiell direktør / CCO Anita Sundby i NOAH og tillegger:

-Etter 25 år som industriaktør og pionèr innen behandling av farlig avfall, er NOAH en aktør å regne med også i den nybrottstid som både avfallsprodusenter, avfallsbehandlere og myndigheter nå er inne i.

NOAH satser for fremtiden

NOAHs kunder og forretningsforbindelser opplever nå et industriselskap og kompetansemiljø som systematisk investerer i å utrede gjenvinningsløsninger som både skal være industrielt, kommersielt og miljømessig bærekraftige. I dette bildet inngår utvidelse av behandlingskapasiteten på Langøya samt også åpningen av nytt deponi for 350 000 årstonn inert avfall og lettere forurensede masser. Deponiet ligger i Engadalen øst for Oslo.

-I direkte kundedialog og gjennom media har NOAH i det siste informert om selskapets arbeid med å etablere langsiktige behandlingsløsninger for farlig avfall. Tilbakemeldinger forteller at mange verdsetter den offensive holdningen NOAH nå viser, konstaterer Anita Sundby.

Testsenter og FoU-miljø etablert

-Det er grunnleggende for NOAH og våre kunder at våre løsninger ikke gjenintroduserer miljøfarlige stoffer inn i kretsløpet. Vi må utvikle metoder som tilser at det kun er de nyttige og miljø-ufarlige komponentene som gjenvinnes, poengterer direktør Anita Sundby.

Hun henviser til NOAHs systematiske FoU-arbeid bl.a. på testsenter på Langøya utenfor Holmestrand og i et eget FoU-miljø etablert på Herøya industripark i Porsgrunn. NOAH bruker årlig mer enn 10 mill. kroner på utviklingsarbeid, og bidrar i femårsperioden 2017-2021 til fire doktorgrads-avhandlinger og to masteroppgaver om behandling av farlig avfall.

-På sikt vil NOAHs FoU-arbeid gi bidrag til at mengdene miljøgifter som må stabiliseres og trygt deponeres, blir redusert. Hvor stort fremtidig deponibehov blir, påvirkes imidlertid av hvilke innsatsmidler som brukes i norsk og global industriproduksjon, industriens vekstambisjoner og selvsagt forbrukernes etterspørsel av industrielt fremstilte produkter. Ikke minst vil fremtidige mengder farlig avfall påvirkes av at stadig nye kjemikalier blir funnet miljøskadelige og må behandles i industrianlegg for farlig avfall, understreker Anita Sundby.

NOAH bildemontasje juni2019

Entusiasme og realisme

-Vi deler selvsagt samfunnets høye miljøambisjoner og blir entusiastisk av dem. Samtidig må ambisjonene forenes med industriell og teknologisk virkelighet, mener NOAHs kommersielle direktør.

Hun fremhever derfor at Norge fortsatt vil ha behov for kapasitet og kompetanse som sikrer trygg deponikapasitet for behandlet uorganisk farlig avfall i overskuelig fremtid. Utvikling, industrialisering og kommersialisering av nye teknologiske og kjemiske prosesser, krever langsiktighet og ikke minst dokumentasjon som alle interessegrupper kan ha tillit til, understreker Anita Sundby.

NOAH faktabokser juni 2019


Les mer om NOAH på noah.no.

NOAH logo