kretslopet-bladlogo-387-90

– Brevik er egnet og Raudsand er urealistisk


Miljødirektoratet har på oppdrag av Klima- og miljødepartementet vurdert og sammenlignet det som foreligger av utredninger for de to alternativene for etablering av nytt deponi for farlig uorganisk avfall. Den vurderingen går klart i Breviks favør.

Les mer …

Like mye avfall fra tjenesteytende næringer som fra husholdningene

Etter et år med nullvekst var det igjen vekst i avfallsmengden fra tjenesteytende næringer i 2017. Økningen er på 3 prosent, eller 70 000 tonn, og denne veksten er nesten dobbelt så høy som veksten i verdiskapingen. Dette medfører at det nå genereres like mye avfall i de tjenesteytende næringene som i husholdningene.

Les mer …

– Plasten bør energigjenvinnes til miljøgiftene er faset ut

– Det er beregnet at det årlig sendes 32 tonn Bisfenol A og 35 tonn bromerte flammehemmere til gjenvinning i Norge. Skal disse stoffene havne i barneklær og barneleker? Fram til vi har klart å bli kvitt de miljøgiftige tilsetningsstoffene bør plasten energigjenvinnes, sa seniorspesialist Hans Peter H. Arp ved NGI på årets miljøgiftkonferanse.

Les mer …

Mange avvik ved internasjonal tilsynsaksjon til sjøs

Den økende oppmerksomheten på marin forsøpling har skjerpet myndighetenes innsats mot forurensere på sjøen. Under den Interpol-ledede aksjonen "30 days at sea" gjennomførte inspektører fra Sjøfarsdirektoratet, Miljødirektoratet og Kystverket 87 tilsyn. Det ble funnet avvik knyttet til miljø ved 23 av dem.

Les mer …