kretslopet-bladlogo-387-90

– Todelingen av avfallsbransjen er uheldig

Viktor NormanØkonomiprofessor og tidligere statsråd Victor Norman ga uttrykk for klare oppfatninger om avfallsbransjen da han innledet til debatt på Avfallskonferansen 2015. Og som ventet ville han fjerne reguleringer og gi markedet friere spillerom.

Les mer …

Bedre statistikk gir økte avfallsmengder

Diagram: Avfallsutviklingen 1995-2013Det nylig publiserte Avfallsregnskapet for 2013 viser at det ble generert 11,2 millioner tonn avfall dette året, en økning på 0,5 millioner tonn fra øret før. Men mesteparten av denne økningen på 4,7% skyldes at asfalt fra anleggsvirksomhet er kommet med som ny avfallskategori, framgår det i materialet fra SSB.

Les mer …

Svenskene kaster mer enn oss

Diagram Svensk Avfallshantering 2014Ifølge en fersk rapport fra Avfall Sverige økte mengden husholdningsavfall med 2% fra 2013 til i fjor og kom opp i 466 kg pr innbygger. Her i landet var tilsvarende tall (i 2013) 441 kg pr innbygger.

Les mer …

Vellykket brenning av farlig BA-avfall i Bergen

Første prøvebrenning- tre fraksjonerVed BIRs forbrenningsanlegg er det foretatt prøvebrenning av BA-avfall med innhold av bromerte flammehemmere, klorparafiner og ftalater samt impregnert trevirke. Resultatene så langt viser full destruksjon av de organiske farlige stoffene og knapt målbar økning av farlige stoffer i røykgassen og slagget.

Les mer …