kretslopet-bladlogo-387-90

Fortsatt hard kamp om det brennbare avfallet

2013-5-Jenny-SahlinJenny Sahlin fra Profu tror prisene på avfallsforbrenning vil forbli lave i årene framover.Kapasiteten på avfallsforbrenning i Norge er nå på rundt 1,7 millioner tonn, en fordobling i løpet av seks år. Idag utnyttes praktisk talt hele denne kapasiteten, etter at anleggene har justert prisene sine til svensk nivå. Men i nabolandet økes kapasiteten stadig og kampen om det brennbare avfallet vil fortsette.

Det europeiske avfallsmarkedet ble viet mye oppmerksomhet på Avfall Norges seminar for energigjenvinning i begynnelsen av september. Som kjent deponeres det fortsatt mye avfall i Europa, selv om andelen stadig går nedover. Den samlede forbrenningsaktiviteten er nå oppe i 73 millioner tonn ved 450 anlegg, men den økonomiske krisen har ført til at det går trått med utbyggingen i mange land. Samtidig finnes flere land med overkapasitet på forbrenning, i tillegg til Sverige gjelder det særlig Tyskland og Nederland. Engelsk avfall populært Men for at avfallet skal finne veien fra "deponiland" til forbrenningsanlegg lenger nord må det foreligge en betalingsvilje fra avsenderen. Idag finnes den først og fremst i England, der deponiskatten er økt til 80£ pr tonn og utbyggingen av egen forbrenningskapasitet går relativt sakte. Men det er mange som er ute etter dette avfallet, som gjerne er forbehandlet, homogent og ballet. – Vi er svært fornøyd med det engelske avfallet og vil øke vår import til vinteren. Det vil bidra ytterligere til å gjøre Oslos energiforsyning fossilfri, sa Kjell Henrik Olsen, salgssjef i Energigjenvinningsetaten, Oslo.

Full fart i Sverige

Men det finnes altså flere som ser det på samme måte. Ifølge Jenny Sahlin fra Profu vil den svenske overkapasiteten allerede i 2017 være på drøyt to millioner tonn, noe som tilsier at rundt en tredel av avfallet må importeres. Nye store anlegg bygges i Västerås og Linköping og utbyggingen ser ut til å fortsette, selv om den helt og holdent er basert på importert avfall. Her er det energiselskapenes leveranser som styrer utviklingen, ikke tilgangen på "inhemskt" avfall. Idag importeres rundt en million tonn, hvorav rundt 60% kommer fra Norge. Men mens denne mengden har stabilisert seg er den svenske importen fra Irland og England iferd med å komme i gang for alvor. I år vil den utgjøre rundt 280 000 tonn, mer enn en dobling fra ifjor.

Lave priser

I likhet med her hjemme har behandlingsprisen vært tema i Sverige. Det har vært en tendens til å regne marginalt på importavfall for å konkurrere, slik at eierkommuner og andre faste leverandører har betalt mer. Ifølge Sahlin er dette i ferd med å endre seg, og som figuren viser er ikke forskjellene på årets priser i snitt så store. – Men vi har også registrert at importavfall tas imot for 250 SEK pr tonn, sa hun. Og siden overkapasiteten stadig øker trodde hun ikke på noen økning av markedsprisen for årene framover.

Tyskerne sliter

Nederland importerer allerede en million tonn engelsk avfall, men her er det ventet at overkapasiteten vil reduseres i årene framover. I Tyskland er det derimot ventet at den vil øke, Sahlin mente denne kunne nå fire millioner tonn i 2017. Dette skyldes ikke at det bygges nye anlegg, men at mengden innenlandsk brennbart avfall er på vei ned.