kretslopet-bladlogo-387-90

KONTAKTFORUM for avfall på plass

2014-1-kontaktforum for avfallAvfallsstrategien, som den forrige regjeringen så vidt rakk å legge fram, annonserer at Miljødirektoratet vil ta initiativ til å etablering av et permanent kontaktforum for avfall der myndigheter og bransje jevnlig møtes for å utveksle erfaringer og synspunkter på avfallsområdet.

Dette er nå fulgt opp og det første møtet for den ganske tallrike forsamlingen fant sted i Miljødirektoratet 13. januar. Det «permanente » forumet er foreløpig oppnevnt for to år, deretter skal ordningen evalueres. Det er også direktoratet som har oppnevnt deltagerne i forumet og de som ble funnet verdige er: Nancy Strand, Avfall Norge, Olaf Brastad, Bellona, Jørn Georg Berg, Fylkesmannen i Hedmark, Camilla Gramstad, Hovedorganisasjonen Virke, Svein Kamfjord, KS Bedrift, Sverre Huse-Fagerlie, MEF, Per-Erik Schulze, Naturvernforbundet, Roar Hansen, NFFA, Gunnar Grini, Norsk Industri, Håkon Jentoft, Oslo REN og Marianne Holen, LOOP. I tillegg møtte et knippe seksjonssjefer fra Miljødirektoratet på det første møtet

– ENIGHET IKKE MÅLET
Møtet ble entusiastisk åpnet av Miljødirektoratets sjef, Ellen Hambro. Hun la ikke skjul på sin fortid innenfor avfallspolitikken og karakteriserte det som en god erfaring å ha vært med å sette mål som faktisk har blitt nådd. Hun påpekte også at det fantes lignende fora for andre områder innenfor miljøpolitikken, blant annet for opprydning av forurensede sedimenter og for rovvilt. – Det er nyttig å samle ulike parter og få luftet ut og diskutert de aktuelle problemstillingene. Men slike fora er ikke ment å erstatte ordinære høringsrunder og organisasjonene er ikke bundet av det som blir sagt her. Det er heller ikke noe mål at alle skal være enige, kontaktforumet er ingen konsensusgruppe, sa hun. 

FOKUS PÅ EU 
På det første møte fikk deltagerne presentere sine forventninger til arbeidet. Men i tillegg ble det fokusert på de prosesser som skjer på avfallsområdet i EU, der kommisjonen har avfall som satsingsområde i 2014 og arbeider med revisjon av en rekke avfallsdirektiv. Disse vil som kjent bli gjeldende i Norge som følge av EØS-avtalen. – Vi forventer at kontaktforumets diskusjoner vil være nyttige for at vi best kan ivareta norske interesser i de prosessene som skjer i Brüssel, sa Ellen Hambro. Miljødirektoratet oppretter altså kontaktforumet på oppdrag av KLD, som står for Klima- og miljødepartementet. Miljøverndepartementet skiftet navn til dette 1.januar. Hvis noen lurer på hvor det har blitt av M i forkortelsen, så har den blitt rappet av Jan Tore Sanner og det nye Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). – Jeg kommer til å si feil resten av livet, sukket Ellen Hambro som arbeidet i Miljøverndepartementet gjennom hele 90-tallet.