kretslopet-bladlogo-387-90

– Nullutslipp innen 2050

Guri Melby– Vi har høyere ambisjoner om klimakutt enn Staten. Da må vi også få lov til å innføre mer radikale virkemidler, sa Oslos miljøbyråd Guri Melby.

– Innen 2030 skal klimautslippene fra Oslo reduseres med 50%, til tross for at det forventes 200 000 nye innbyggere. Og i 2050 skal Oslo være en fossilfri nullutslippsby.


Hovedstadens byråd for miljø- og samferdsel, Guri Melby (V) presenterte Oslos nye Klima- og energistrategi «Det grønne skiftet» for deltakerne på Avfall Norges gjenvinningsseminar. Og det er et meget ambisiøst dokument som nå har vært ute på høring, og som det borgerlige bystyreflertallet etter planen skal behandle før sommeren.
Den dominerende utslippskilden i Oslo er transportsektoren (63%) og de kraftigste virkemidlene må settes inn her: – All framtidig trafikkvekst må tas av miljøvennlige transportformer som gåing, sykling og kollektivtransport, sa Melby, som her kunne vise til positive tall: Kollektivtransportandelen har økt fra 20% i 2005 til 30% i 2012, mens bilens andel av persontransporten har falt fra 45 til 35% i samme periode. Hvordan Bystyrets bifall av en ny 12-felts E18 fra Oslo til Asker passer inn i dette bildet berørte byråden ikke.
Avfallsbehandlingen utgjør ikke noen vesentlig del av de 1,4 millioner tonn CO₂ som slippes ut fra hovedstaden, men bidraget fra fossilandelen i avfallet som energigjenvinnes er beregnet til 168 000 tonn (12%). Her har som kjent byen brukt betydelige ressurser på å få plasten ut av denne avfallsstrømmen og denne innsatsen skal fortsette. Målet er at utslippene fra energigjenvinningen av restavfall skal være fossilfrie innen 2030, noe som så vidt Kretsløpet forstår skal skje ved hjelp av CO₂-fangst, etter som det fortsatt vil være adskillig med fossil opprinnelse i avfallsstrømmen også da. – I tillegg skal økt biogassproduksjon og materialgjenvinning , samt økt bruk av avfallssug gjøre avfallssektoren enda mer klimavennlig, sa Guri Melby.