kretslopet-bladlogo-387-90

Bedre statistikk gir økte avfallsmengder

Diagram - Avfallsutviklingen 1995-2013Det nylig publiserte Avfallsregnskapet for 2013 viser at det ble generert 11,2 millioner tonn avfall dette året, en økning på 0,5 millioner tonn fra øret før. Men mesteparten av denne økningen på 4,7% skyldes at asfalt fra anleggsvirksomhet er kommet med som ny avfallskategori, framgår det i materialet fra SSB.

Denne asfalten utgjør rundt 400 000 tonn, om den holdes utenfor er avfallsøkningen mindre enn en prosent, omtrent det samme som veksten i BNP, heter det videre.

Stabil gjenvinningsandel
Den totale gjenvinningen av ordinært avfall til kjent håndtering var for 2013 på 81%, det samme som året før. Gjenvinning brukes da som en samlebetegnelse for materialgjenvinning, biologisk behandling, forbrenning med energiutnyttelse og bruk av avfallet til dekkmasser og fyllmasser.
I 2013 ble 36% av ordinært avfall materialgjenvunnet, mens 30% ble regnet som energigjenvunnet. Totalt ble 38 prosent av alt ordinært avfall sendt til forbrenning, det regnes her med en energiutnyttelsesgrad på 78 prosent.
Mengden avfall til forbrenning gikk noe ned i denne perioden og var på 4,0 millioner tonn i 2013. Det er fortsatt blandet avfall og treavfall som utgjør de største mengdene avfall til forbrenning. Økte mengder asfalt fra anleggsvirksomhet, som hovedsakelig går til materialgjenvinning, har vært med å opprettholde en total gjenvinningsgrad på over 80 prosent, heter det.

Mer avfall deponeres
Mengden avfall til deponi økte også, fra 1,3 millioner tonn i 2012 til 1,6 millioner tonn året etter. Dette skyldes blant annet deponering av store mengder sekundært avfall fra avfallsforbrenning. Det farlige avfallet står fortsatt for de største mengdene avfall til deponi og er den avfallstypen som har økt mest på deponiene, med en oppgang på over 200 000 tonn. Slagg, støv, bunnaske og flygeaske er en god nummer to på listen over deponerte mengder. I 2013, som i 2012, ble 9 prosent av alt ordinært avfall lagt på deponi.

Fortsatt mest fra industrien
Industrien er stadig den største kilden til avfall. Den bidro med 2,6 millioner tonn avfall, eller 23% av alt avfallet i 2013. Deretter fulgte husholdningene (22%) og bygge- og anleggsnæringen (20%). Både industrien og husholdningene har samme mengder avfall som i 2012, mens avfallsmengdene fra bygge- og anleggsvirksomhet tilsynelatende har økt mye fra 2012. Men økningen kommer altså av tilgang på en ny datakilde som gir tall på asfalt fra anleggsvirksomhet fra og med 2013. Dersom disse mengdene ekskluderes, vil også mengden BA-avfall være stabilt. Det er i denne publiseringen ikke gjort forsøk på å estimere mengden asfalt-avfall fra tidligere år.