kretslopet-bladlogo-387-90

– Todelingen av avfallsbransjen er uheldig

Viktor Norman utsnitt– Dagens avfallsløsning er ikke god, sa professor Victor Norman, som i 2006 giftet seg med nå avtroppende direktør for Konkurransetilsynet, Christine B. Meyer. Foto: Astri Kløvstad.Økonomiprofessor og tidligere statsråd Victor Norman ga uttrykk for klare oppfatninger om avfallsbransjen da han innledet til debatt på Avfallskonferansen 2015. Og som ventet ville han fjerne reguleringer og gi markedet friere spillerom.

– Gjenvinningsmarkedet er overregulert og skillet mellom husholdnings- og næringsavfall bør fjernes. Avfall er avfall uansett hvor det kommer fra, å ha et dobbelt system er dyrt og unødvendig. Dagens todeling av avfallsbransjen hemmer konkurranseevnen og innovasjonsevnen. Det gjelder å slippe markedet løs på en intelligent måte, sa Norman.

Riktige intensiver
Og med det mener han at det offentlige må gi intensiver som gjør en best mulig avfallshåndtering lønnsom. – Det finnes i prinsippet to måter å organisere dette på. Den ene er at forurenseren betaler, husholdninger og bedrifter betaler for å kvitte seg med avfallet, slik det i hovedsak er organisert i dag. Svakheten med dette systemet er at det gir intensiver til å kvitte seg med avfallet på billigere måter, f.eks. ved ulovlig dumping.

Kombinert system
Den andre måten er at samfunnet betaler, og at husholdninger og bedrifter får betalt for å levere avfallet sitt. Svakheten ved et slikt system er at det vil gi intensiver til å kaste for mye, sa Norman, som mente det kunne være vel verdt å se på en kombinasjon av disse systemene. – Det kunne for eksempel skje ved at forurenser betaler renovasjonsavgift basert på en stipulert mengde avfall levert på dårligste måte. Så kunne avfallsbesitterne få refundert deler av denne avgiften ved å levere på bedre måter. Jeg er ikke ekspert på dette, men jeg mener det er en vei vi bør begynne å gå.

Fortsatt samfunnets ansvar
Men Norman, som faktisk klarte å flytte en del offentlige bedrifter ut av Oslo mens han var arbeids- og administrasjonsminister, er ikke imot verken politisk styring eller offentlig forretningsdrift. – Samfunnet bør fortsatt ha ansvaret for at søppelet håndteres ordentlig, men bransjen må overlates ansvaret for hvordan dette gjøres. Det offentlige ansvaret må bestå, men det betyr ikke at man må gjøre alt selv. På den andre siden må virksomheter som BiR få opptre som en bedrift som konkurrerer på lik linje med andre, sa Victor Norman.