kretslopet-bladlogo-387-90

ESA mener Norge mangler avfallsplan

Avfallsstrategien forsideESA mener dette dokumentet mangler mye på å oppfylle rammedirektivets krav om en nasjonal avfallsplan. I sitt svar medgir Klima- og miljøverndepartementet at det er visse mangler og tilbyr å supplere med to vedlegg.EFTAs overvåkingsorgan ESA har sendt klage til Klima- og miljødepartementet (KLD), der det påpekes at Norges avfallspolitikk ikke tilfredsstiller EUs rammedirektiv for avfall. Departementet svarer med å henvise til Avfallsstrategien som ble lagt fram i 2013, men medgir at den trenger å bli supplert.

Det første ESA tar opp er at Avfallsstrategien ikke inneholder noen fullstendig beskrivelse av eksisterende ordninger for innsamling, gjenvinning og sluttbehandling, verken for vanlig eller farlig avfall. I et tidligere svarbrev viser departementet her til informasjon på ulike nettsteder, i tillegg til Avfallsstrategien. Dette er ESA slett ikke fornøyd med og i sitt siste brev datert 1. september foreslår KLD at det skal utarbeides et tillegg (addendum) til strategien med mer fullstendig informasjon om innsamlingsordninger og infrastruktur for behandling av avfall.

– Unødvendig
ESA etterlyser også en vurdering av framtidige behov for nye innsamlings- og produsentansvarsordninger. Her viser KLD til Avfallsstrategien, der det framgår at det utredes nye produsentansvarsordninger for fritidsbåter, enkelte EE-avfallsfraksjoner og tunge kjøretøyer. – Vi finner det unødvendig å ta med informasjon om nye innsamlingsordninger for avfallsstrømmer som det ikke finnes slike planer for, heter det lett syrlig i svarbrevet. Det er undertegnet av avdelingsdirektør Ida Juell, leder for Næringsseksjonen i departementets Hav- og forurensningsavdeling.

Avfallsreduksjon
Rammedirektivet krever et program for avfallsreduksjon med klare mål og kriterier, dette er spesifisert i et eget vedlegg (Annex IV). ESA konstaterer at noe slikt ikke er å finne i Avfallsstrategien. KLD innrømmer i sitt svar at man ikke har nådd målet om å bryte sammenhengen mellom avfallsmengde og økonomisk vekst, men forsikrer at det fortsatt arbeides for å få til dette. Det vises her til produsentansvarsordningene for emballasje og EE-avfall, som inneholder forpliktelser til optimalisering og redusert bruk av miljøfarlige stoffer. Men departementet innrømmer at vurderingen av målene i Annex IV kunne vært klarere og mer systematisk, og lover å forsyne Avfallsstrategien med et tillegg som inneholder dette.

Hva skjer videre?
ESAs brev av 3. juli inneholder en trussel om å iverksette en overtredelsessak (infringement proceedings) dersom norske myndigheter ikke kom opp med et svar innen 17. august. En to ukers forsinkelse betyr neppe noe i en slik prosess og i svarbrevet ber KLD om ESAs vurdering av håndteringen. Som altså i første omgang innebærer å supplere Avfallsstrategien fra 2013 med et tillegg som omhandler innsamlingsordninger og infrastruktur, og et med en mer detaljert gjennomgang av planene for avfallsreduksjon.

Mer om ESA-klagen i Kretsløpets neste papirutgave.