kretslopet-bladlogo-387-90
Magnus Hauge

– Nærhetsprinsippet bør ikke benyttes

Magnus Hauge er leder for avdeling Info & Plan i Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS (HIM). Han mener nærhetsprinsippet ikke bør tillegges vekt når avfallsbehandlingen skal ut på anbud. – Det kan lett gi både dyrere og mindre miljøvennlige løsninger, mener han.

 Hauge presenterte disse synspunktene på Avfall Norges seminar for energiutnyttelse i Stavanger i begynnelsen av september. HIM er et mellomstort renovasjonsselskap i nord-Rogaland, eid av kommunene Haugesund, Bokn, Tysvær, Vindafjord og Etne, som til sammen har 61 000 innbyggere. Men HIM har ikke eierinteresser i noe forbrenningsanlegg, så sluttbehandlingen av rundt 7500 tonn restavfall årlig legges ut på anbud.

Lang transport…
Hauge fortalte at de i innkjøpsprosesser alltid velger det "totaløkonomisk beste tilbudet", men at de benytter strenge kvalifikasjonskriterier på miljø. Det dreier seg bl.a. om euroklasse, krav om returtransport, og høy energiutnyttelsesgrad. Forrige anbudsrunde ble vunnet av Rekom, som sendte avfallet til Åmotfors i Sverige, en distanse på 562 km fra Haugesund. Som kjent ligger det avfallsforbrenningsanlegg betydelig nærmere, det er 95 km til Forus Energi i Sandnes og 124 km til BiRs anlegg i Rådalen, begge strekningene innebærer riktig nok ferjeetapper.

…men billigst og best
Hauge hadde ingen problemer med å forsvare denne tildelingen, som ble gjort allerede i 2009. – For det første var tilbudet med behandling i Sverige 2-300 kroner billigere enn tilbudet fra BiR. Men vi hadde også to høgskolestudenter som i 2011 tok bacheloroppgave på å vurdere miljøkvaliteten i tilbudene. Og på grunn av den høye energiutnyttelsesgraden i Åmotfors – her produseres damp til industri – var det klart best også for miljøet å sende avfallet dit, sa Hauge (se under). Han mente HIMs oppdrag er å skaffe innbyggerne rimelig og miljøriktig avfallsbehandling, ikke å drive lokal næringsutvikling.

Sarpsborg like bra
De siste par årene har Rekom styrt avfallet til Hafslunds anlegg ved Borregaard i Sarpsborg (509 km fra Haugesund). Men det rokker ikke Hauges poeng. – Her leveres også damp til industri og energiutnyttelsesgraden er rundt 95%. Det er vel ikke så merkelig at de anleggene som utnytter energien best også opererer med lavest gate fee, avslutter han.

Les mer om nærhetsprinsippet i Kretsløpets papirutgave nr 5

 

Energiregnestykket


Åmotfors:

Energiutnyttelsesgrad 93,6%
– Transport 5,9%
= Benyttet av produsert 87,7%


BiR:
Energiutnyttelsesgrad 67,0%
– Transport 1,5%
= Benyttet av produsert 65,5,0%