kretslopet-bladlogo-387-90

Vil ha registrering av avfallsaktører

Ulovlig EE-avfallseksportFor å oppfylle EUs rammedirektiv – og for å få bedre kontroll med avfallsstrømmene – foreslår Miljødirektoratet en registreringsordning for alle som håndterer avfal Miljødirektoratet foreslår overfor Klima- og miljødepartementet at avfallstransportører, avfallsforhandlere og avfallsmeglere registrerer sin virksomhet. Og at alle som håndterer farlig avfall pålegges å føre en kronologisk journal over avfallet.

Med disse forskriftsendringene mener direktoratet at artikkel 26 og 35 i EUs rammedirektiv om avfall er gjennomført i norsk lovgivning. For å innfri kravene i artikkel 26 foreslår Miljødirektoratet at aktører som på ervervsmessig grunnlag transporterer avfall i forskrift pålegges å bruke ordet «avfallstransport» i beskrivelsen av «formål (art/bransje)» i Enhetsregisteret i Brønnøysund. For avfallsforhandlere og avfallsmeglere foreslås at disse på tilsvarende måte må registrere seg med henholdsvis «handel med avfall» og «avfallsmegling».
Artikkel 35 i rammedirektivet dreier seg om farlig avfall og medfører at Norge plikter å sørge for at produsenter, innsamlere, transportører, forhandlere og meglere av farlig avfall fører journal med opplysninger om det farlige avfallet de håndterer. For å innfri kravene foreslår Miljødirektoratet at forhandlere og meglere av farlig avfall i forskrift pålegges å føre en kronologisk journal over det farlige avfallets mengde, art, opprinnelse, mottaker og, der dette er bestemt, bestemmelsessted og behandlingsmetode som planlegges for avfallet. Opplysningene og dokumentasjon som bekrefter disse skal oppbevares i minst tre år, heter det.
Miljødirektoratet anser de nye kravene som lite byrdefulle for avfallsaktørene og myndighetene og har sendt forskriftsendringene ut på en såkalt elektronisk høring med frist 5. desember.


– Går ikke langt nok


Jon BerganJon Bergan, divisjonsdirektør i Norsk Gjenvinning Downstream synes myndighetene burde gå lengre for å få kontroll med ulovlige avfallsstrømmer. Norsk Gjenvinning var raske til å konstatere at forslaget fra Miljødirektoratet ikke går langt nok til å hindre ulovlig disponering av «vanlig avfall».


– Forslaget til registrering i Brønnøysund er bra, det vil gi en åpenhet om hvilke aktører som håndterer avfall. Men forslaget vil ikke gi myndighetene bedre sporbarhet og kontroll over annet enn farlig avfall, sier divisjonsdirektør Jon Bergan i Norsk Gjenvinning Downstream.
– Farlig avfall har myndighetene allerede i dag relativt god kontroll over, men juks med vanlig avfall kommer man ikke til livs med det fremlagte forslaget. Norsk Gjenvinning er derfor skuffet over at myndighetene ikke ser risikoen som ligger i ulovlig håndtering ellers. Vi oppfordrer derfor politikerne til å gå lengre enn Miljødirektoratet legger opp til avslutter Bergan.