kretslopet-bladlogo-387-90

Konkurransetilsynet stadig kritisk til avfallsbransjen

Konkurransemyndighetenes rapportDenne rapporten inneholder en grundig gjennomgang av avfallsmarkedet i Norden og en klar anbefaling om at aktiv bruk av markedet er den mest effektive veien mot en sirkulær økonomi.De nordiske konkurransemyndighetene har undersøkt konkurransesituasjonen i avfallssektoren og sett på hva som skal til for å skape en mer effektiv sektor. – Konkurransetilsynet mener konkurranse i for liten grad brukes i avfallssektoren, noe som medfører høye kostnader og begrenset innovasjon, sier Øyvind Nilssen, nestleder i avdeling for bygg, industri og energi.

Den 190 siders tykke rapporten er utarbeidet av konkurransemyndighetene i de nordiske land i fellesskap. Den tar for seg organisering og lovgivning innenfor avfallssektoren i Norden, inkludert produsentansvarsordningene.

Markedet vil ordne opp
Konkurransemyndighetenes ansvar er som kjent å identifisere faktorer som begrenser en fri konkurranse på like vilkår. Rapporten påpeker at det finnes rikelig av slike innenfor avfallssektoren. Det slås videre fast at enhver vellykket omlegging i retning av sirkulær økonomi forutsetter effektiv bruk av markedsløsninger. Og rapporten munner ut i en rekke konkrete anbefalinger om hvilke tiltak som bør iverksettes for å få dette til.

Anbud gjør susen
For eksempel anbefales det at alle kommuner bør bruke anbudskonkurranser for å undersøke om markedet kan tilby bedre og billigere løsninger enn egenregi. Det bør videre legges til rette for at anbudskonkurransene blir best mulig, gjennom styrking av innkjøpsavdelinger, økt samarbeid mellom kommuner og sterke sentrale fagmiljøer, heter det. Det anbefales også at store offentlige virksomheter deler opp anbudene i mindre pakker for at flere skal kunne gi tilbud. – Monopol, enten de er offentlige eller private, har mindre insentiv enn konkurranseutsatte foretak til kostnadsreduksjon og innovasjon. Studier viser at man på innsamling kan oppnå besparelser på mellom 10 og 47 prosent ved å konkurranseutsette. Gode anbudsprosesser er også viktig, i Oslo har de nylig redusert sine innsamlingskostnader med 40 prosent gjennom en grundig anskaffelsesprosess, kommenterer Nilssen.

Skille rollene
Rapporten peker også på betydningen av at et klarere skille mellom kommunenes roller som lokal myndighet, offentlig bestiller og eiere av avfallsselskap. – Det er særlig viktig at de etater eller personer som står for avfallsbehandlingen i praksis ikke samtidig sitter sentralt i beslutningsprosessen om kommunens arbeid med regelverk, kontroll og framtidige avfallsplaner, heter det i rapportens sammendrag. Avfallsplanene bør for øvrig inneholde en klar beskrivelse av ansvarsfordelingen mellom det offentlige og private aktører, samt en vurdering av hvilke virkemidler som mest effektivt kan løse avfallsutfordringene, heter det også.

Like vilkår
Rapporten er ikke helt negativ til offentlig eide aktører i avfallsmarkedet, men naturligvis opptatt av at konkurransenøytralitet tilstrebes. – Konkurransemyndighetene bør ha tilstrekkelige og effektive virkemidler til å slå ned på urettferdig konkurranse. Åpenhet, detaljert kostnadsfordeling og regnskapsføring, samt et klart skille mellom markedsaktiviteter og lovpålagte oppgaver er en forutsetning. Fjerning av finansielle fordeler er også et viktig skritt mot konkurranse på like vilkår, heter det.
Når det gjelder produsentansvarsordningene peker rapporten på store ulikheter mellom de innførte ordningene og påpeker at systemene må designes slik at de ikke skaper unødvendige etableringshindringer for nye aktører.

Les mer i neste papirutgave av Kretsløpet.