kretslopet-bladlogo-387-90

Veikartet overlevert

SandberggruppenSekretariatsleder Per Sandberg takker hovedpersonene bak Veikartet.Nancy Sand, Avfall Norge, Erik Osmundsen, Norsk Gjenvinning og Andreas Gillund, VESAR.Avfalls- og gjenvinningsbransjens veikart for sirkulærøkonomi ble presentert og overlevert til Utvalget for grønn konkurransekraft 8. juni på Avfallskonferansen 2016. Her står det blant annet at overgangen til sirkulær økonomi kan skape 50 000 nye jobber i bransjen og redusere landets klimautslipp med 7%.

Sekretariatsleder Per Sandberg i Utvalget for grønn konkurransekraft, som nok hadde fått kikke litt på produktet før overleveringen, karakteriserte Veikartet som modig og optimistisk. – Ikke mange bransjer tør å tallfeste potensiale for nye arbeidsplasser, sa han. Han skrøt også av at Veikartet «var høyt og lavt», altså kombinerte det visjonære med konkrete og jordnære forslag.
Og hva står det egentlig i dette Veikartet, som ble delt ut i trykt form til alle konferansedeltagerne rett etter overleveringen? Her stilles krav både til avfalls- og gjenvinningsbransjen og myndighetene, nedenfor følger en kortversjon.

Krav til bransjen
* Bransjen må samarbeide tettere med aktører i andre deler av verdikjeden, deriblant industrien og landbruket. Slik kan gjenvinningsbransjen utvikle konkurransedyktige muligheter for norske bedrifter, gårdsbruk og næringsmiddelindustrien basert på bruk av resirkulerte råvarer og ressurseffektive løsninger.
* Bransjen ha som mål at innsamling og transport av avfall innen 2030 er klimanøytral og primært benytter fornybart klimavennlig drivstoff som er biprodukt av materialgjenvinningsprosesser.
* For å øke etterspørselen etter resirkulerte råvarer bør bransjen bidra til at det utvikles bransjestandarder og felles kvalitetskrav. Dette må gjøres i tett samarbeid med industrien og landbruket.

Krav til myndighetene
* Det bør lages en tydelig nasjonal strategi for ressurseffektivitet, som inkluderer mål for avfallsreduksjon, gjenbruk og materialgjenvinning, samt tydelige rammevilkår for aktørene. Strategien må ta utgangspunkt i EUs forslag til handlingsplan for sirkulærøkonomi, men må i tillegg til husholdningsavfall inkludere næringsavfall.
* Myndighetene må vurdere innføring av produsentansvar eller andre typer virkemidler på flere typer produkter og materialer enn i dag for å ansvarliggjøre produsentene i forhold til økodesign, materialforbruk og økt materialgjenvinning. Samtidig er det behov for å vurdere dagens ordninger, for å tilpasse disse til nye, sirkulære ambisjoner.
* Norske myndigheter innfører krav om minimumsandel resirkulerte råvarer, på linje med omsetningspåbudet for biodrivstoff, eksempelvis for bygningsmaterialer, gjødsel, jordblandinger og dyrkingsmedier.
* Det må etableres sterkere virkemidler for avfallsforebygging og økt materialgjenvinning av husholdningsavfall. I tillegg bør det innføres krav til børsnoterte selskap om rapportering av avfallshåndtering.
Last ned hele Veikartet her.