kretslopet-bladlogo-387-90

Foreslår gebyrfinansiering av returordning for småbåter

FritidsbåtMiljødirektoratet vil at alle som eier en fritidsbåt større enn 5,5 meter skal betale et årlig gebyr for å finansiere en miljøriktig avfallsbehandling den dagen båten skal kasseres.Det har i årevis vært snakket om å innføre produsentansvar på fritidsbåter for å sørge for en forsvarlig håndtering av kasserte båter i stedet for at de senkes eller brennes opp. Nå foreslår Miljødirektoratet i stedet en gebyrfinansiering, men bare for båter større enn 5,5 meter.

Det nærmer seg tre år siden Klima- og miljødepartementet ba Miljødirektoratet utrede hvordan en produsentansvarsordning for kasserte fritidsbåter kunne organiseres og finansieres, samt å vurdere miljøeffektene av ulovlig og lovlig avfallsbehandling.

Småbåtregister må på plass
Svaret er altså at produsentansvar ikke er løsningen, men at alle båteiere skal betale et årlig gebyr. Miljødirektoratet begrunner sitt forslag med at nysalget av båter er såpass lite i forhold til båter som kasseres at et produsentansvar ville påført kjøpere av nye båter en urimelig stor kostnad. I stedet foreslår direktoratet et årlig gebyr for alle båteiere, noe som krever at det opprettes et småbåtregister.

For mange båter
Problemet med å etablere en produsentansvarsordning er ifølge Miljødirektoratet at det finnes anslagsvis 730 000 fritidsbåter i dag, mens nysalget er på beskjedne 7000 båter i året. Det er anslått at antallet båter som kasseres årlig er rundt 15 000, men vil øke til rundt 20 000 i løpet av få år. Miljødirektoratet vurderer at miljøriktig avfallsbehandling vil koste fra 2500 til 44 000 kroner pr båt, avhengig av type og størrelse. En produsentansvarsordning vil derfor måtte innebære et betydelig prishopp for nye båter, spesielt for større båter og seilbåter, der nysalget er beskjedent.

De minste inn på renovasjonsgebyret?
Miljødirektoratets forslag er altså at innmelding i register og gebyrbetaling bare skal kreves for båter større enn 5,5 meter. For de minste og enkleste fritidsbåtene vil direktoratet ha utredet om ikke mottak og behandling av disse bør inngå i kommunenes lovpålagte renovasjon og finansieres over avfallsgebyret. Dette forslaget har ikke falt i god jord hos KS Bedrift. I et nyhetsbrev påpeker leder for KS Bedrift Avfall, Svein Kamfjord, at dette ikke er i tråd med forurenser betaler-prinsippet (de fleste avfallsabonnenter har ikke båt) og heller ikke gir noen insentiv til å levere inn båten framfor å senke den.

Les mer i Kretsløpets papirutgave nr 4