kretslopet-bladlogo-387-90

Emballasjeforskrift ønskes velkommen

Christopher Back VestliSeniorrådgiver Christoffer Back Vestli i Miljødirektoratet sa at den nye forskriften vil bli fulgt opp med tilsyn og reaksjoner i form av tvangsmulkt ved overtredelser.Returselskaper og avfallsbesittere er godt fornøyd med at produsentansvaret for emballasje forskriftsfestes. Det er hovedinntrykket etter den såkalte Produsentansvarsdagen, der dette virkemiddelet ble diskutert inngående.

Som tidligere omtalt oversendte Miljødirektoratet sitt forslag til en ny forskrift om emballasjeavfall til departementet 23. september, med oppfordring om å få sendt forslaget på høring så raskt som mulig. Det foreslås også at de såkalte bransjeavtalene, som har regulert innsamling og gjenvinning av emballasje i mer enn 20 år, opphører når en forskrift trer i kraft.

– Vil gi like konkurransevilkår
Miljødirektorat ba selv om å få igangsette forskriftsarbeid for snart to år siden, da Elretur varslet at de ville starte innsamling og gjenvinning av emballasje i konkurranse med Grønt Punkt Norge. Nå er datterselskapet Emballasjeretur for lengst etablert og i gang, men dette har altså ingen avtale med myndighetene og kan i prinsippet samle inn emballasje når og hvor de vil. Dette gir ulike konkurransevilkår og Miljødirektoratet har altså ment at behovet for like vilkår gjør det til en hastesak å få en forskrift på plass.

Pliktig medlemsskap
Seniorrådgiver Christoffer Back Vestli i direktoratet presenterte forslaget og la vekt på at forskriften gir alle emballasjebrukende produsenter plikt til å være medlem i et returselskap. Dette gir mulighet til å følge opp de såkalte "gratispassasjerene" mer effektivt enn i dag og det hilses velkommen. – Det er kjempebra, vi har holdt på med disse gratispassasjerene i 20 år, sa Jaana Røine, direktør i Grønt Punkt Norge.
Videre må selskaper som vil samle inn emballasje ha godkjenning av myndighetene og plikten til å rapportere vil stå helt sentralt. Nyetablerte returselskaper må rapportere til myndighetene hvert halvår, ifølge forskriftsforslaget. Rapporteringen er helt vesentlig, returselskapene vil også bli fulgt opp med tilsyn, sa Back Vestli. Også det ble hilst velkommen. – Vi har ingenting å skjule og er for full transparens, sa Røine.

Stig ErvikElreturs direktør Stig Ervik vil ha et offentlig register, også for emballasjebruk.Vil ha register
Også Elreturs direktør Stig Ervik – som karakteriserte seg selv som elefanten i rommet – er fornøyd med at det kommer en forskrift. Men flere konkurrerende returselskaper gir også utfordringer, ikke minst når det gjelder beregning av mengdene hvert enkelt selskap er forpliktet til å samle inn. – For EE-avfallet fungerer EE-registeret godt, det er en enkel ordning basert på data fra Toll- og avgiftsdirektoratet som gjør at alle kan se hvilke forpliktelser det enkelte selskap har og hvor mye som er samlet inn. Myndighetene bør etablere noe lignende for de andre produsentansvarsordningene også, sa Ervik.
Den smule kritikk som framkom mot forslaget til forskrift gikk på at målene for materialgjenvinning er satt så lavt at de allerede oppfylles. – Hovedsaken var å få regulert produsentansvaret raskt. Mer ambisiøse mål ville krevd en mer omfattende konsekvensutredning, sa Back Vestli.