kretslopet-bladlogo-387-90

Ny plastposeavgift foreslått

plastposer

Et av grepene for å få statsbudsjettet for 2015 i havn var en miljøavgift på plastposer på 1,5 kr per pose. Denne avgiften ble aldri innført. I revidert nasjonalbudsjett var den fjernet og ble isteden erstattet av høyere el-avgift. Nå sørger et EU-direktiv for at poseavgiften likevel kan bli en realitet.

EU har vedtatt en endring i sitt emballasjedirektiv som pålegger medlemslandene å få ned forbruket av plastbæreposer. Norge er forpliktet til å innføre direktivet gjennom EØS-avtalen. Landene kan velge mellom to ulike løsninger: De kan sikre at forbruket går ned til 45 plastbæreposer per innbygger innen 2025, og/eller at posene ikke gis bort gratis av handelen.
I 2014 ble det brukt cirka 930 millioner plastbæreposer i Norge, eller rundt 180 poser per innbygger, forteller Miljødirektoratet på sin nettside. Tidligere undersøkelser har vist at flesteparten av posene (80 prosent) brukes til å kaste husholdningsavfall, men en del ender også opp som avfall eller forsøpling i naturen. I mange EU-land er plastposer et stort miljøproblem, som blant annet fører til forsøpling og mikroplast i havet.
– Vi mener at virkemidler som reduserer forbruket helt ned til 45 plastbæreposer per innbygger, ikke er hensiktsmessige. Da må vi enten innføre et generelt forbud eller rasjonere antall poser folk kan benytte i løpet av året. Vi mener det er mer hensiktsmessig å oppfylle direktivet gjennom å sikre at det tas betalt for alle posene, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.
Dette kan gjøres ved en statlig avgift eller en forskriftsregulert plikt for handelen til å sette en pris på posene som bidrar til redusert forbruk. I valget mellom disse alternativene mener Miljødirektoratet at en avgift er smartest.
En forskriftsfestet plikt for handelen til å ta betalt for posene vil ikke stimulere handelen til å redusere poseforbruket. Det vil tvert om fungere som en minstepris og gi handelsnæringen økte inntekter hvis de øker salget av poser, samtidig som husholdningene pålegges å betale handelen mye mer for plastposer enn det faktisk koster å lage dem. – Vi anbefaler derfor at direktivet gjennomføres ved en statlig avgift, sier Hambro.
Miljødirektoratet har foreløpig ikke laget forslag til avgiftssatser, men direktivet innebærer at merkostnaden på posene må settes så høyt at det stimulerer til redusert forbruk.