kretslopet-bladlogo-387-90

KS vil ha økt kommunalt ansvar for avfall

Gunn Marit HelgesenStyreleder Gunn Marit Helgesen i KS vil at kommunene skal få tilbake ansvaret for alt forbruksavfall, slik det var inntil Forurensningsloven ble endret i 2004.KS har i møte med Klima- og miljødepartementet gitt uttrykk for at organisasjonen ønsker å ta opp spørsmålet om ikke kommunenes ansvar bør utvides fra husholdningsavfall til det som tidligere het forbruksavfall. – Både miljø- og ressurshensyn tilsier at avfallsdefinisjonene bør endres, slik at samme type avfall kan behandles på samme måte, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS.

Nylig møtte styreleder i KS Gunn Marit Helgesen og byrådssekretær i Oslo kommune Anja Bakken Riise statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet. I møtet fremholdt de at for å få en best mulig utnyttelse av ressursene på en samfunnsøkonomisk effektiv måte, er det viktig at kommunene har kontroll på hvordan oppgavene skal løses.
– Avfall er viktig politikk. Vi trenger ordninger som både støtter opp under den infrastrukturen som finnes i dag, og som også legger til rette for innovasjon og nye løsninger for å nå nasjonale og lokale miljømål. Det gjelder både for innsamling og behandling av avfall, sier Helgesen.
KS’ hovedstyre har slått fast at det er avgjørende at kommunene får ansvar for mer av forbruksavfallet, ikke bare for innsamling og behandling av avfall fra husholdningene.
Civitas by-, miljø- og samfunnsplanlegging har på oppdrag fra KS utredet juridiske, økonomiske og praktiske konsekvenser og muligheter ved økt ansvar på avfallsområdet.
Rapporten ble overrakt statssekretæren av Gunn Marit Helgesen i møtet 16. mai.
Av rapporten går det frem at siden 2004 har særnorsk regelverk hindret felles innsamling og behandling av forbruksavfall fra husholdning og næring. Det har ført til at det er blitt etablert flere parallelle avfallsstrømmer, én fra husholdninger og bedrifter som valgte kommunal ordning, samt flere konkurrerende systemer for innsamling av forbruksavfall fra bedrifter som foretrakk andre løsninger. Det er altså etablert flere sett med infrastruktur for samme type avfall.
Husholdningsavfallet som kommunene i dag har ansvar for, utgjør omlag 20 prosent av de samlede avfallsmengdene i Norge. Avfall fra offentlig virksomhet og tjenesteytende næringer likner husholdningsavfallet. – Både miljø- og ressurshensyn tilsier at avfallsdefinisjonene bør endres, slik at samme type avfall kan behandles på samme måte, uavhengig av om det kommer fra bedrifter eller husholdninger, sier Helgesen.

Les mer her.