kretslopet-bladlogo-387-90

Forskrift om kommunenes ansvar for kasserte fritidsbåter på høring

Småbåtvrak AKForslaget til endring i avfallsforskriften innebærer at kommunen må ta i mot små fritidbåter som skal kasseres og allerede etterlatte/hensatte båter vederlagsfritt.Miljødirektoratet sender nå forslag til forskrift om kommunenes ansvar for små fritidsbåter på høring. Forslaget innebærer at kommunen skal sørge for at små fritidsbåter uten innenbords motor kan leveres gratis til et mottak. For større og mer komplekse kasserte fritidsbåter ser Miljødirektoratet for seg at tilskuddet utbetales til behandlingsanlegg, men dette er ikke del av denne forskriften. Det foreslås ikke innføring av pant for innlevering av kasserte fritidsbåter.

Som tidligere omtalt har Stortinget vedtatt at det skal innføres en statlig finansiert tilskuddsordning for å sikre forsvarlig håndtering av kasserte fritidsbåter. Som en del av arbeidet med innføring av tilskuddsordningen har Miljødirektoratet utarbeidet forslag til nytt kapittel i avfallsforskriften om kommunenes ansvar for små fritidsbåter under 15 fot. Der foreslår de at øvrige båter håndteres av avfallsbransjen og at tilskuddsordningen brukes til å skape et marked for dette.
Forslaget innebærer at kommunen skal sørge for at små fritidsbåter som kasseres kan leveres vederlagsfritt til et mottak i kommunen eller i rimelig nærhet til kommunen og at plikten gjelder mottak av båter som skal kasseres og allerede etterlatte/hensatte båter. Små fritidsbåter er foreslått avgrenset til alle båter med skroglengde opp til og med 15 fot (4,572 meter) som ikke har innenbords motor. Den foreslåtte forskriften fjerner dermed eventuell kommunal praksis der kommuner ikke tilbyr mottak av slike båter i dag. Kommuner har i dag en plikt til å ta imot kasserte fritidsbåter fra husholdningene, men har adgang til å ta betalt for håndteringen av disse.
Kommunene kan oppfylle sine forpliktelser ved å ha et tilbud om mottak av små fritidsbåter på kommunale eller interkommunale avfallsmottak, eller gjennom avtale med andre aktører som sørger for mottak, f.eks. på marinaer, verft eller private avfallsmottak, og videre behandling. Håndtering av båtene må skje innenfor rammene av forurensningsloven og anleggenes tillatelser.
Forskriften innebærer at kommunene vil bli påført en gjennomsnittskostnad på i størrelsesorden 400-500 kroner per båt, som kan bli refundert fra tilskuddsordningen. Forslag til bestemmelser for tilskuddsordningen for kommuner og interkommunale avfallsselskap legges om kort tid ut for kommentering på høringssidene til Miljødirektoratet.
Mer informasjon om høringen finnes hos Miljødirektoratet.