kretslopet-bladlogo-387-90

Konkret om marin forsøpling – ellers tynt

Helgesen med meldingenVidar Helgesen poserer villig med meldingen, der forsiden prydes av et hode laget av avfall.På Stortingets siste arbeidsdag før valget la klima- og miljøminister Vidar Helgesen fram stortingsmeldingen Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi. Det var et overkommelig dokument på 66 sider.

Etter en generell innledning om bedre ressursbruk og betydningen av avfallshierarkiet gikk Helgesen noe mer konkret til verks. – Vi har under 40% materialgjenvinning mens det vedtatte EU-kravet for 2020 er 50%. Flere tiltak trengs for å komme dit, og vi vil vurdere et krav om at alle kommuner skal ha utsortering av plast og matavfall. Vi vil også vurdere et nasjonalt mål for materialgjenvinning, sa Helgesen.
Han tok også opp hvilket stort miljøproblem matsvinn er: – Om matsvinn var et land ville det hatt verdens tredje største utslipp av klimagasser, etter USA og Kina, sa han. – Men her vil matbransjen allerede førstkommende fredag presentere en avtale om halvering av matsvinnet, sa Helgesen.
Men mest konkret var altså Helgesen når det gjaldt tiltak mot plastforsøpling av havet. Han understreket at engasjementet for dette hadde vært sterkt også før den såkalte plasthvalen måtte avlives. – Vi vil ta initiativ i FN's miljøforum og være pådriver i dette arbeidet, sa han og listet også opp ulike nasjonale tiltak:
* Produsentansvar for fiskerier og oppdrettsnæring.
* Gratis levering av avfall i havner.
* Styrket tilskuddsordning for opprydning og forebygging.
* Dialog om bransjedrevet løsning for plastposer som ivaretar EU-direktivets krav.
Helgesen varslet også økt offentlig innsats i opprydningsarbeidet, med involvering av Kystverket og Havforskningsinstituttet, økt regionalt samarbeid med Fylkesmannen som koordinator og en mer permanent kommunal tilskuddsordning.
Han tok også spesielt opp spredning av mikroplast, her kom det og en opplisting av konkrete tiltak:
– økt veivasking
– renseløsninger for mikroplast i overvann fra veier
– tiltak for å redusere spredning av gummigranulat fra kunstgressbaner
– tiltak for å redusere forurensning fra småbåthavner

Og etter et snaut kvarters presentasjon ble det åpnet for spørsmål. Forsamlingen besto stort sett av bransje- og naturvernorganisasjoner, pressekorpset var ikke større enn at det var mulig å slippe til:
– Mange hadde kanskje ventet en bredere gjennomgang av dette politikkområdet enn denne meldingen inneholder?
– Vi har kvittert ut Stortingets ønske om en avfallsmelding og breddet denne ut til også å omhandle sirkulær økonomi. Det er klart mange spørsmål kunne vært behandlet grundigere, men vi må komme tilbake når EU har fastsatt sine mål.
– Denne meldingen kommer på Stortingets siste arbeidsdag denne sesjonen og vil dermed ikke bli behandlet før etter valget. Er dette temaet så lite kontroversielt at det ikke spiller noen rolle hvilke politikere som behandler det?
– Jeg har tro på at et nytt storting vil behandle meldingen seriøst uansett hvordan det blir sammensatt. Meldingen kommer på oppdrag fra det sittende Stortinget, men en del ting må altså konkretiseres nærmere når EU har fullført behandlingen av sin sirkulærpakke.

Les mer om innholdet i avfallsmeldingen og reaksjonene på denne i Kretsløpets neste papirutgave.