kretslopet-bladlogo-387-90

Ingen statlig plastposeavgift

Plastposer AKDYRERE: Fra nyttår blir det minst 50 øre dyrere å få med seg en bærepose av plast fra butikken.Regjeringen og næringslivet har blitt enige om en ”frivillig” ordning for å oppfylle EUs såkalte plastposedirektiv. Det blir dermed ingen statlig avgift, slik Miljødirektoratet foreslo i fjor høst. Det skal i stedet kreves inn 50 øre pr plastpose som skal gå inn i Handelens Miljøfond og disse pengene skal uavkortet brukes til miljøtiltak, heter det.

Som tidligere omtalt i Kretsløpet gir EUs «plastposedirektiv» medlemslandene valget mellom et fastsatt reduksjonsmål (maks 45 poser pr innb. årlig) , eller at det tas betalt for alle plastposer over disk. Og det er altså betaling som blir løsningen i Norge, noe forbrukerne allerede er vant med og som sørger for at plastposene fortsatt kan fylle sin viktige rolle i avfallshåndteringen.
Det er de tre organisasjonene Dagligvarehandelens Miljøforum, NHO Handel og Virke som nå er kommet til enighet med Regjeringen om opprettelsen av Handelens Miljøfond. Fondets midler skal uavkortet gå til støtte til oppryddingstiltak og relevante forsknings- og utviklingsinitiativer, herunder tiltak som skal redusere plastposebruken, heter det. Og det kan bli ganske mye penger av det, forbruket av plastposer ble i 2014 ble beregnet til 930 millioner, eller rundt 180 poser pr innbygger.

– Med etablering av Handelens miljøfond slår vi to fluer i ett smekk: Vi oppfyller EUs direktiv om reduksjon av plastposer samtidig som vi får et målrettet miljøvirkemiddel mot plastforsøpling, sier administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i Virke.
Opplegget er at midlene vil bli hentet inn via innbetalingssystemet til Grønt Punkt Norge, og det er altså foreslått å legge 50 øre ekstra på hver plastbærepose som tilbys forbruker. Arbeidet med å få organisasjon på plass starter umiddelbart, og det legges opp til at fondet skal være operativt 1. januar 2018, heter det i en pressemelding fra Grønt Punkt Norge. Her uttaler administrerende direktør Jaana Røine at Miljøfondet er et av mange bevis på at næringslivet både har evne og vilje til å samarbeide for å løse morgendagens miljøutfordringer.
Men siden denne frivillige ordningen skal oppfylle landets forpliktelser overfor EU må den også formaliseres i norsk regelverk. Næringspolitisk leder Jarle Hammerstad i Virke sier Klima- og miljødepartementet i løpet av høsten vil forskriftsfeste betalingsordningen. Dette bekreftes også i Grønt Punkt Norge. – Plikten til å ta betalt og antagelig også en minstepris må nedfelles i en forskrift. Vårt forslag er at dette skjer i form av et tillegg til emballasjeforskriften, sier Eirik Oland, Head of External Affairs i Grønt Punkt Norge.