kretslopet-bladlogo-387-90

Strategi for grønn konkurransekraft lagt fram

 Grønn konkurransekraft Flere departementer står bak Strategi for grønn konkurransekraft, som ble lagt fram 12. oktober.Samtidig som statsbudsjettet for 2018 ble presentert la Klima- og miljøminister Vidar Helgesen fram regjeringens Strategi for grønn konkurransekraft. Den skal forklare hvordan vi skal klare å redusere klimautslippene med 40 prosent innen 2030, samtidig som det skapes nye arbeidsplasser og verdiskaping og velferd sikres.

Ved å legge fram denne type dokumenter samtidig med statsbudsjettet sørges det i hvert fall for at oppmerksomheten rundt dem blir minimal. Som kanskje noen ytterst få vil huske ble den lenge varslede biogass-strategien lagt fram for tre år siden, samme dag som statsbudsjettet for 2015. Siden har det ikke vært mye snakk om det slanke dokumentet.

Økt bruk av CO₂-avgift
Vel, det tar i hvert fall litt lengre tid å lese de 56 sidene i Strategi for grønn konkurransekraft, som jo er regjeringens bearbeiding av det såkalte ekspertutvalget med Idar Kreutzer og Connie Hedegaard sitt arbeid. Her framgår det at det er næringslivet som må gjøre det meste av jobben, myndighetenes rolle er å gi rammebetingelsene som gjør det grønne skiftet lønnsomt. Forurenseren betaler-prinsippet holdes fortsatt fram, økt bruk av CO₂-kvoter omtales varmt. Alt tyder på at kvotesystemet før eller senere vil bli utvidet til å omfatte alle typer utslipp, med mulig unntak for primærnæringene, selv om dette ikke skjer i 2018.

Fornybar AS sjøsettes
Behovet for økt FoU-innsats omtales grundig og nye støtteordninger lanseres. Det lenge varslede selskapet Fornybar AS omtales også, det skal sjøsettes i 2018 og får i første omgang 400 millioner å rutte med. Selskapet skal i hovedsak rette investeringsinnsatsen mot ny teknologi i overgangen fra teknologiutvikling til kommersialisering og skal prioritere lav- og nullutslippsløsninger, heter det her.
Grønne og innovative offentlige anskaffelser har fått et eget kapittel i strategien, men det foreslåes ingen nye, dristige virkemidler. Det mest håndfaste her er at regjeringen vil vurdere et eventuelt mål om at en andel av statlige midler til offentlige anskaffelser skal gå til innkjøp av innovative og klimavennlige løsninger.

Sirkulære tiltak
Strategien inneholder også et kort kapittel om sirkulær økonomi. Her får vi vite at en sirkulær økonomi innebærer å utnytte ressurser på en slik måte at de gir samfunnet høyest mulig verdi og nytte lengst mulig. Etter denne avklaringen følger en punktvis opplisting av hva regjeringen vil gjøre for å få dette til. Blant disse er:
• Arbeide for et styrket marked for sekundære råvarer i samarbeid med industri og avfallsbransjen
• Videreutvikle og tydeliggjøre regelverket for å øke nyttig og miljøforsvarlig bruk av avfall og lett forurensede masser
• Øke materialgjenvinning, utrede krav om utsortering av våtorganisk avfall og plast, og vurdere utvidet produsentansvar for flere avfallstyper.