kretslopet-bladlogo-387-90

Neppe EU-vedtak før neste år

Hege Rooth OlbergsveenHege Rooth Olbergsveen, tidligere sjefsingeniør i seksjon for avfall og gjenvinning i Miljødirektoratet, er de neste to årene å finne som miljøråd ved Norges delagasjon til EU i Brüssel. Foto: EU-delegasjonen.EU-kommisjonen la frem en pakke med en handlingsplan for sirkulær økonomi og forslag til revidert avfallsregelverk i desember 2015. Denne utløste en stor diskusjon både om materialgjenvinningsmål og definisjoner. Nå sier Hege Rooth Olbergsveen, Norges nye miljøråd i Brüssel, at det neppe blir noen løsning før i 2018.

EU-kommisjonens ambisiøse forslag har møtt betydelig motstand hos flere medlemsland og har avstedkommet en rekke såkalte trilog-forhandlinger for å oppnå enighet. Dette er trepartsforhandlinger mellom EU-kommisjonen, EU-parlamentet og Rådet (ministre fra de 28 medlemslandene). Men enighet og endelige vedtak har sittet langt inne, en femte runde med triloger finner sted i slutten av november og ambisjonene om avklaring før nyttår ser nå ut til å være forlatt. – Diskusjonene i de pågående forhandlingene har bl.a. dreid seg om hvilke deler av næringsavfallet som skal inngå i målene, hvordan materialgjenvunnet mengde skal måles og krav om separat innsamling av bl.a. biologisk avfall og avfallsoljer. Andre temaer har vært regler for tilbakefylling av bygg- og anleggsavfall, definisjoner av matavfall, samt marin forsøpling, farlig avfall, utvidet produsentansvar og krav til hva som skal inngå i nasjonale avfallsplaner. Etter hvert skal partene også diskutere hvor høye målene for materialgjenvinning og redusert deponering skal være, forklarer Olbergsveen.

Ny plaststrategi
Men diskusjonene om forslaget fra 2015 hindrer ikke at det også kommer nye initiativer fra EU-kommisjonen. Blant disse er en ny plaststrategi som etter sigende skal legges fram 6. desember. Innholdet har imidlertid lekket ut og Olbergsveen har publisert en innberetning basert på dette utkastet på regjeringen.no. Her framgår det at strategien trolig vil få to siktemål: Den skal sørge for en dynamisk og konkurransedyktig materialgjenvinningsindustri, som er del av produksjonskjeden for plast, og som sikrer vekst, arbeidsplasser og merverdi for Europa. Og den skal sørge for at innbyggere, myndigheter og industri i Europa støtter mer bærekraftige produksjons- og forbruksmønstre for plast. Tidsperspektivet er 2030 og det foreslås bl.a. følgende «visjoner» for å nå disse målene:
• at all ny plastemballasje skal være egnet for ombruk og materialgjenvinning
• en høy andel separat innsamling og materialgjenvinning av plast i Europa
• at rammeverket sikrer nye og innovative materialer og råvarer som er bærekraftige
• at Europa skal være i lederskapet innen teknologier og utstyr for sortering og materialgjenvinning
• smartere design, nye forretningsmodeller og innovative produkter
• at effektive avfallssystemer, insentiver og holdningsskapende arbeid bidrar til en stor reduksjon i mengden plastavfall som havner i miljøet
• minimering av utslipp av plastavfall fra sjøbaserte kilder som skipsfart, fiske og oppdrettsnæring
• at innovative løsninger bidrar til å redusere tilførsel av mikroplast til havet
• økt kunnskap om mikroplastens kilder, «transportruter» og helseeffekter
• at EU har en lederrolle globalt og at landene samarbeider, noe som reduserer tilførsel og sikrer opprydning av plast i havet

– Utkastet til plaststrategi er i stor grad i tråd med norske posisjoner, selv om den retter seg mer inn mot økonomisk vekst og styrking av europeisk industri enn det Norge har vektlagt. Nå gjennomgår EU-kommisjonen innspillene til en høring om mikroplast, der aktører er bedt om å vurdere effektiviteten av mange av tiltakene og virkemidlene som ligger i utkastet. Miljødirektoratet sendte norsk innspill til høringen, og vurderer at enkelte av disse tiltakene ikke er de mest effektive og/eller hensiktsmessige. Det blir spennende å se hvordan høringen og de pågående interne diskusjonene i Kommisjonen vil påvirke utkastet, og hva som blir innholdet i den endelige plaststrategien, kommenterer Hege Rooth Olbergsveen på regjeringen.no.

For kontaktinformasjon til Hege Rooth Olbergsveen klikk her

For å melde deg på miljørådets nyhetsbrev, klikk her.