kretslopet-bladlogo-387-90

Svensk utredning kritisk til forbrenningsavgift

ForbrenningsbildeDen svenske utredningen konkluderer med at forbrenningsavgift, men "presses" likevel til å legge fram et forslag på 100 kroner pr tonn.Den svenske utredningen som blant annet skulle vurdere gjeninnføring av avgift på avfallsforbrenning ble overlevert 1. november. Utredningen konkluderer med at det ikke bør innføres avgift på forbrenning, men anbefaler heller mer direkte styringsmidler som plikt til utsortering.

Men som tidligere omtalt lekket det tidlig ut at utredningen ville konkludere slik, og utrederne fikk da presisert fra regjeringen at de uansett skulle se på hvordan en slik "förbränningsskatt" kunne utformes. Og da foreslår utredningen en såkalt nettoskatt på 100 kroner pr tonn fra 2020. Det betyr at det skal betales avgift for tonnasjen som bringes inn til avfallsforbrenning fratrukket avfallet som tas ut av anlegget. 

Den svenske gjenvinningsindustrien synes – som utredningen – at forbrenningsavgift er en dårlig ide. – Den foreslåtte avgiften er et viktig signal om at Sveriges ambisjon er å øke materialgjenvinningen. Men en slik avgift er ikke nok til å redusere klimautslippene, tvert imot. Det er sannsynlig at de såkalte samforbrenningsanleggene vil gå tilbake til fossilt brensel om de ikke fritas for avgiften, sier Viveke Ihd, sjef for gjenvinning og sirkulær økonomi i Återvinningsindustrierna. Hun mener krav om utsortering av gjenvinnbart avfall og tiltak for å stimulere etterspørselen etter gjenvinningsmaterialer vil være mer effektive virkemidler.

Heller ikke i de offentlige aktørenes organisasjon Avfall Sverige er det noen entusiasme for forbrenningsavgift: – Vi deler utredningens vurdering, at forbrenningsskatt er et altfor sløvt (trubbigt) virkemiddel dersom formålet er å øke materialgjenvinningen. For å nå det langsiktige målet om sirkulære kretsløp kreves helt andre virkemidler, som avfallsforebygging og renere produkter, sier direktør Weine Wiqvist.

– Det er en smule merkelig at det legges fram et forslag om skatt når utredningen konkluderer med at det er et uegnet virkemiddel. Også Avfall Sverige vurderer det slik at skatten blir så godt som uten virkning. Målet er å øke andelen til materialgjenvinning, men en skatt kan få motsatt effekt. En av årsakene er at kommunene ikke har ansvaret for innsamling av emballasje og returpapir. Det er produsentenes oppgave og de rammes jo overhode ikke av skatten, sier Wiquist på Avfall Sveriges nettsider.