kretslopet-bladlogo-387-90

Miljødirektoratet presiserer kommunenes ansvar

Mellomlagring EE avfall BiRMiljødirektoratet har trukket tilbake påbudet om å hente blant annet dette avfallet hos BiR.Som omtalt i Kretsløpets siste papirutgave ga Miljødirektoratet Norsirk pålegg om å hente EE-avfall hos BiR i Bergen. Men kort tid etter trakk direktoratet dette pålegget tilbake og kom samtidig med en klargjøring av kommunens plikter etter avfallsforskriften.

Pålegget om henting av EE-avfall hos BiR ble sendt 12. september, men 4. oktober sender Miljødirektoratet en mail som opphever dette. Her heter det blant annet: 

Miljødirektoratet har fått informasjon om at Norsirk har hentet noe EE-avfall hos BIR i perioden og at henting av resterende EE-avfall har startet. Vi finner derfor ikke grunnlag for å pålegge Norsirk å hente avfall fra BIR på det nåværende tidspunkt.

Miljødirektoratet skriver videre at de finner det er nødvendig å tolke forholdet mellom returselskapets plikter etter avfallsforskriften § 1-14 og kommunens plikter etter § 1-8. Dette er spesielt relevant i situasjoner hvor det ikke finnes en privatrettslig avtale mellom returselskap og kommuner, heter det. Og denne tolkningen lyder altså slik:
Avfallsforskriften § 1-8 gir kommunen plikt til å ta imot EE-avfall og sortere dette fra øvrig avfall og oppbevare det på egnet sted. Oppbevaringen skal skje på en måte som ikke hindrer ombruk og materialgjenvinning. Kommunen har ikke plikt til å sortere utover det som er nødvendig for å legge EE-avfall i hensiktsmessig emballasje, slik at avfallet ikke skades, og sortere fra øvrig avfall. På den annen side må det i utgangspunktet forventes at kommunen tar ansvar for at det er enkelt for transportør å ta med seg emballasjen eller avfallet for eksempel ved å sørge for at emballasjen ikke blir for full. 

Returselskapet har på sin side etter avfallsforskriften plikt til å sørge for vederlagsfri henting av EE-avfall fra kommuner. Dette innebærer blant annet at returselskapet skal stille med tilstrekkelig emballasje vederlagsfritt, dersom kommunen ønsker det. Norsirk har etter avfallsforskriften § 1-14 bokstav c plikt til å kontakte kommuner og organisere henting. Bestemmelsen gir ikke anledning til å stille inngåelse av privatrettslig avtale som vilkår for denne hentingen, skriver Miljødirektoratet.

Stig Ervik, direktør i Norsirk, legger ikke skjul på at han er fornøyd med vendingen saken nå har tatt.