kretslopet-bladlogo-387-90

Enighet om avfallsregelverk i EU

Eu kommisjonens hovedkvarterEU-kommisjonens opprinnelige forslag ble noe moderert under forhandlingene, men det ble likevel enighet om strenge krav til materialgjenvinning og deponering.Etter 18 timer med forhandlinger med Europaparlamentet, medlemslandene i Rådet og Europakommisjonen klarte det estlanske formannskapet å dra i land en foreløpig avtale natt til 18. desember. Dette var sjette runde med såkalte trilogforhandlinger om revidert avfallsregelverk, som er en del av EUs pakke om sirkulær økonomi.


Denne foreløpige avtalen må godkjennes av Rådet og Europaparlamentet før endelig regelverk publiseres, men det er ventet at dette vil skje relativt tidlig i 2018. Hege Rooth Olbergsveen, Norges miljøråd i Brüssel, oppsummerer enigheten slik:


• Enigheten innebærer at 55 % av husholdningsavfall og lignende næringsavfall skal materialgjenvinnes i 2025, 60 % i 2030 og 65 % i 2035. (Norge materialgjenvinner 38 % i dag. Maks 10 % av dette avfallet skal deponeres i 2035.

• Enigheten innebærer at 65 % av emballasjeavfallet skal materialgjenvinnes i 2025 og 70 % i 2030. Målene varierer mye mellom de ulike typer emballasjeavfall (se tabell under)

 

  2025 2030 Norges   rapportering for 2015, basert på dagens direktiv 
Totalt for alt   emballasjeavfall 65 % 70 % 55 %
Plastemballasje 50 % 55 % 37 %
Treemballasje 25 % 30 % 8 %
Jernholdig   emballasje 70 % 80 % 82 %
Aluminiumsemballasje 50 % 60 %
Glassemballasje 70 % 75 % 87 %
Emballasje i papir og papp 75 % 85 % 82 %

 

• Enigheten innebærer at det blir obligatorisk med utvidet produsentansvar for emballasje fra 2025. (Dette reguleres av den nye norske forskriften om emballasjeavfall som trådte i kraft 1. september).

• Avtalen innebærer også at det skal innføres løsninger for separat innsamling av bio-waste fra 31. desember 2023, og for tekstiler og farlig avfall fra husholdningene fra 2025.
• Rådet skriver på sine nettsider at enigheten innebærer bindende mål for avfallsforebygging, men her foreligger det ikke mer informasjon ennå.


På Twitter omtalte Estlands ambassadør til EU, Clyde Kull, enigheten som en av de største prestasjonene under det estiske formannskapet. Det har vært lagt ned et svært omfattende arbeid i rådsarbeidsgrupper og i møter på teknisk og politisk nivå mellom de tre partene. De sto langt fra hverandre, og det har vært store diskusjoner og en lang rekke endringsforslag både fra Parlamentet og landene som ønsket et langt mindre ambisiøst regelverk enn representantene i Parlamentet. Den siste tiden har det vært et sterkt ønske fra EUs institusjoner om at de skulle komme til enighet. 

– Men endelige dokumenter etter forhandlingene foreligger ikke, og rapporten er derfor basert på informasjon om hovedkonklusjoner fra formannskapet og det må tas høyde for at dette er oppsummert i de sene nattetimer av formannskapet, sier Rooth Olbergsveen.


Den foreløpige avtalen innebærer altså 55 % materialgjenvinning av husholdningsavfall og lignende avfall («municipal waste») i 2025, 60 % i 2030 og 65 % i 2035. Det skal være en klausul om at målet i 2035 vil revideres av Kommisjonen, som opprinnelig foreslo et slikt mål for 2030. For disse målene er det foreslått en mulighet for 5 års utsettelse for medlemsland som i 2013 hadde under 20 % materialgjenvinning eller over 60 % deponering.
Videre skal maks 10 % av husholdningsavfall og lignende avfall deponeres i 2035, men det åpnes for at medlemsland som deponerte over 60 % i 2013 kan utsette fristen med 5 år. Land som går for utsatt frist må imidlertid sikre at de ikke deponerer mer enn 25 % av generert mengde av dette avfallet i 2035.
Les hele rapporten fra Norges miljøråd her.