kretslopet-bladlogo-387-90

MEF kritisk til sentralsortering

Huse FagerlieSverre Huse-Fagerlie i MEF tror ikke sentralsortering er den riktige veien mot et sirkulært samfunn.– Stortingsmeldingen sier langt på vei at sentralsortering vil løse alle problemer. MEF er livredd for en slik politikk og mener nasjonale myndigheter må innføre krav om at minst 50 prosent av veksten i utsorteringsgrad og materialgjenvinningsgrad frem mot 2020 må komme fra kildesortering foretatt av avfallsbesitter, sa MEFs fagsjef Sverre Huse-Fagerlie på høring i Energi- og miljøkomitèen på Stortinget.


Stortingsmeldingen om avfallspolitikk, som ble lagt fram i juni i fjor, er nå til behandling i Stortinget. Det ble gjennomført en høring for Energi- og miljøkomitèen 15. januar, der hele 45 organisasjoner og bedrifter la fram sitt syn. Og blant disse var altså MEF, representert ved Sverre Huse-Fagerlie, organisasjonens fagsjef for gjenvinning.


– Sentralsortering er etter vårt syn er en dyr ansvarsfraskrivelse som kun på kort sikt kan forbedre utnyttelsen av avfallet vårt. På lang sikt må ansvaret for avfallet legges hos den som skaper det, sa han. Huse-Fagerlie tok i stedet til orde for å legge til rette for nyetableringer som ivaretar avfallsressursene lokalt i form av materialgjenvinning, ombruk eller rekondisjonering. – Slike etableringer bør kunne tilgodeses med et gunstig skatt- og avgiftsopplegg de første årene for å sikre effektiv drift før avgiftsnivåene normaliseres. 


Eksempler på endringene som trengs er økte avskrivningssatser på maskiner samt fjerning av formuesskatt på arbeidende kapital, sa han.


Huse-Fagerlie tok naturligvis også opp spørsmålet om å sikre konkurranse på like vilkår. – Avfallsforskriftens krav om separate regnskaper for lovpålagt håndtering av husholdningsavfall og for næringsvirksomheten i en kommune er ikke tilstrekkelig. MEF mener det må stilles krav om etablering av separate selskaper for å unngå en konkurransevridning, sa han og mente det var flere eksempler på offentlige anlegg som bevisst ble etablert med stor overkapasitet.


Huse-Fagerlie tok også til orde mot dem som vil endre Forurensningslovens definisjon av husholdningsavfall. – Denne omdefineringen vil bety at kommunenes monopol øker fra 2,4 millioner tonn avfall til om lag 4 millioner tonn. Dette innebærer at en stor del av det frie markedet blir underlagt kommunalt ansvar. En vesentlig mengde private selskaper vil da bukke under, og innovasjon og effektivitet blir borte, sa han.