kretslopet-bladlogo-387-90

– EU-krav må gi forskriftsendring

Stig Ervik foran EU flaggStig Ervik, direktør i Norsirk, mener det blir umulig å oppfylle EUs nye produsentansvarskrav uten endringer i den norske forskriften.– Dagens forskrift gjør det nesten umulig å oppfylle EU-kravene som vil tre i kraft fra 2019 , sier Stig Ervik, direktør i Norsirk. Han mener den norske forskriften må endres, slik at returselskapene får eiendomsrett til EE-avfallet eller i det minste at avfallsentreprenørene får den samme behandlings- og rapporteringsplikt som EE returselskapene. Han mener også at forhandlernes mottaksplikt må revurderes.

EU har satt strengere krav til produsentansvaret for EE-avfall, med virkning fra 1. januar 2019. Hittil har kravet vært at det skal samles inn minst 4 kg pr innbygger årlig. Det har ikke vært noe problem for dette rike landet, vi har i alle år ligget på det mangedobbelte. Men nå skal det altså samles inn en mengde tilsvarende 65 prosent av det som settes på markedet. Og det er en helt annen utfordring.

– Etter at Miljødirektoratet fra 1. januar 2016 valgte å tolke forskriften slik at materialselskapene ikke lenger hadde eiendomsrett til EE-avfallet har innsamlingsgraden falt fra å stabilt ligge på drøye 52 prosent, ned til 46 prosent i fjor. Fasit i 1. halvår i år er 39 %, dette er svært bekymringsfullt. En av årsakene er at avfallsbesitterne kan selge fraksjonene med positiv verdi uavhengig av oss – og økende metallpriser har gjort dette stadig mer aktuelt. Rapporteringen fra behandlingsanleggene fungerer stort sett ikke, og dermed reduseres innsamlingsprosenten, forklarte Ervik, da han orienterte om dette på et frokostseminar for kunder nylig. –Det positive med høye metallpriser er at vi kan sette ned vederlagene, de reduseres med i snitt 24 prosent fra 1. april hos Norsirk. Det negative er at stadig mer av avfallet «forsvinner», sa han.

Ervik mente også at en betydelig andel av EE-avfallet blir regelrett stjålet. – Spesielt hos forhandlerne forsvinner det mye. Disse har som regel ikke samme muligheter for sikker lagring som de kommunale mottakene, sa han og viste bilder av knust datautstyr, der kretskort og harddisker var fjernet. I tillegg forsvinner mange produkter med metallverdi, som komfyrer og vaskemaskiner. – Mange forhandlere opplever at en vesentlig del av produktene de tar i retur forsvinner. Etter min mening bør forskriftens mottaksplikt for forhandlere vurderes på nytt. Jeg mener det er en bedre løsning at kommunene får noe betalt for å ta imot dette avfallet, de har anlegg som egner seg for mottak og lagring, sa han.

De nye EU-kravene innebærer også at antallet produktgrupper som EE-avfallet skal inndeles i og rapporteres på, reduseres fra 14 til 8. Det betyr blant annet at frysere, kjøleskap og komfyrer nå havner i fellesgruppen «Varme- og kuldeutstyr». – Fordelen er at det blir lettere å treffe returandelen i den enkelte gruppe, ulempen er at det er lettere å drive med «kirsebærplukking». Hvis man eksempelvis kan oppnå sin returandel for denne gruppen ved bare å ta imot komfyrer, er dette en svært billig måte å gjøre det på, sa Ervik.