kretslopet-bladlogo-387-90

Innfører vrakpant på nye kjøretøygrupper

Det har vært mye fram og tilbake om pant på fritidsbåter som leveres inn til godkjent avfallshåndtering. Nå har myndighetene konkludert med at det blir en utbetaling på 1000 kroner per båt. I tillegg innføres det «vrakpant» på mopeder, motorsykler, bobiler, campingvogner og tyngre kjøretøy.

Les mer …

Økt pant ut på høring

Miljødirektoratet sender nå forslaget om å øke panten for flasker og bokser ut på høring. Det foreslåes å øke fra 1 til 2 kroner for enheter på en halv liter og mindre, og fra 2,50 til 3 kroner for større enheter. Høringsfristen er 26. september.

Les mer …

– Vi anbefaler ikke å endre regelverket

Det var miljødirektør Ellen Hambro som representerte myndighetene på åpningssesjonen på årets avfallskonferanse. Hun kunne selvsagt ikke si noe om hva stortingsmeldingen «som trolig kommer i neste uke» vil inneholde, men nøyde seg med å fortelle hva direktoratet har anbefalt.

Les mer …

KS vil ha økt kommunalt ansvar for avfall

KS har i møte med Klima- og miljødepartementet gitt uttrykk for at organisasjonen ønsker å ta opp spørsmålet om ikke kommunenes ansvar bør utvides fra husholdningsavfall til det som tidligere het forbruksavfall. – Både miljø- og ressurshensyn tilsier at avfallsdefinisjonene bør endres, slik at samme type avfall kan behandles på samme måte, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS.

Les mer …

– Stortingsmeldingen kommer på forsommeren

– Det er det viktigste politiske dokumentet vi arbeider med nå og det vil komme "på senvåren eller tidlig på forsommeren", sa politisk rådgiver Jens Frølich Holte i Klima- og miljødepartementet om stortingsmeldingen om avfall – eller sirkulærøkonomi – på Norsirks fagseminar 30. mars.

Les mer …

Emballasjeforskriften trer i kraft 1. september.

Den varslede forskriften om emballasjeavfall er nå ferdig, og store deler av den trer i kraft allerede 1. september. Fra nå av må alle produsenter som tilfører markedet minst 1000 kg av en emballasjetype per år, være medlem i et returselskap.

Les mer …

Konkret om marin forsøpling – ellers tynt

På Stortingets siste arbeidsdag før valget la klima- og miljøminister Vidar Helgesen fram stortingsmeldingen Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi. Det var et overkommelig dokument på 66 sider.

Les mer …

Forskrift om kommunenes ansvar for kasserte fritidsbåter på høring

Miljødirektoratet sender nå forslag til forskrift om kommunenes ansvar for små fritidsbåter på høring. Forslaget innebærer at kommunen skal sørge for at små fritidsbåter uten innenbords motor kan leveres gratis til et mottak. For større og mer komplekse kasserte fritidsbåter ser Miljødirektoratet for seg at tilskuddet utbetales til behandlingsanlegg, men dette er ikke del av denne forskriften. Det foreslås ikke innføring av pant for innlevering av kasserte fritidsbåter.

Les mer …

Vedlegg om avfallsforebygging på høring

Klima- og miljødepartementet publiserte i august 2013 en norsk avfallsstrategi. Men for å fylle kravene til en nasjonal avfallsplan i EUs rammedirektiv om avfall er det nødvendig å supplere strategien. Miljødirektoratet har derfor utarbeidet forslag til vedlegg om avfallsforebygging som er lagt ut på høring med frist 30.juni.

Les mer …

Ny plastposeavgift foreslått

Et av grepene for å få statsbudsjettet for 2015 i havn var en miljøavgift på plastposer på 1,5 kr per pose. Denne avgiften ble aldri innført. I revidert nasjonalbudsjett var den fjernet og ble isteden erstattet av høyere el-avgift. Nå sørger et EU-direktiv for at poseavgiften likevel kan bli en realitet.

Les mer …