kretslopet-bladlogo-387-90

Konkurransetilsynet stadig kritisk til avfallsbransjen

De nordiske konkurransemyndighetene har undersøkt konkurransesituasjonen i avfallssektoren og sett på hva som skal til for å skape en mer effektiv sektor. – Konkurransetilsynet mener konkurranse i for liten grad brukes i avfallssektoren, noe som medfører høye kostnader og begrenset innovasjon, sier Øyvind Nilssen, nestleder i avdeling for bygg, industri og energi.

Les mer …

Får Veikart for sirkulær økonomi

Som et bidrag til Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft har Avfall Norge blitt bedt om å utarbeide et veikart for sirkulær økonomi. Det kartet vil utvalgsleder Idar Kreutzer få overlevert på Avfallskonferansen 2016 i Tromsø i juni.

Les mer …

Vil ha registrering av avfallsaktører

Miljødirektoratet foreslår overfor Klima- og miljødepartementet at avfallstransportører, avfallsforhandlere og avfallsmeglere registrerer sin virksomhet. Og at alle som håndterer farlig avfall pålegges å føre en kronologisk journal over avfallet.

Les mer …

Magnus Hauge

– Nærhetsprinsippet bør ikke benyttes

Magnus Hauge er leder for avdeling Info & Plan i Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS (HIM). Han mener nærhetsprinsippet ikke bør tillegges vekt når avfallsbehandlingen skal ut på anbud. – Det kan lett gi både dyrere og mindre miljøvennlige løsninger, mener han.

Les mer …

«Månelanding» på Klemetsrud?

KlemetsrudanleggetInnen mai 2016 skal EGE ha satt opp en testrigg for fangst av CO2 fra røykgassen fra energigjenvinningsanlegget, og kjørt nok tester til å lage en mulighetsstudie for et fullskala CO2-fangstanlegg.

Les mer …

Uenighet om ansvaret for marin forsøpling

– Det kan ikke være et kommunalt ansvar å plukke opp alt som kommer med Golfstrømmen, sa stortingsrepresentant Odd Henriksen (H) fra Nordland. – Også det herreløse avfallet må være et kommunalt ansvar, kommunen er den eneste aktøren som kan tilrettelegge for innbyggernes innsats, sa Nancy Strand, direktør i Avfall Norge.

Les mer …

Ny sirkulærpakke fra EU

Som lovet la EU-kommisjonen fram en ny såkalt sirkulærøkonomipakke 2. desember. Her legges lista for gjenvinning litt lavere enn i pakka som ble trukket tilbake for et år siden, men målene er like fullt ambisiøse nok til å medføre endringer i alle EU-land.

Les mer …

Ja til enerett, nei til eksportrestriksjoner

Miljødirektoratets utredning om kommunenes adgang til å tildele enerett, og på regulering av transport av avfall til behandling er nå oversendt Klima- og miljødepartementet. Og anbefalingen er at alt bør være som det er.

Les mer …

ESA mener Norge mangler avfallsplan

EFTAs overvåkingsorgan ESA har sendt klage til Klima- og miljødepartementet (KLD), der det påpekes at Norges avfallspolitikk ikke tilfredsstiller EUs rammedirektiv for avfall. Departementet svarer med å henvise til Avfallsstrategien som ble lagt fram i 2013, men medgir at den trenger å bli supplert.

Les mer …

Kjemper for nærhetsprinsippet

Torbjørn LeidalGjennom prosjektet Rammevilkår 2015 ønsker 11 norske aktører innen avfallsforbrenning å skape bedre rammebetingelser for energiutnyttelse av avfall i Norge, slik at eksporten til Sverige reduseres. De har engasjert Torbjørn Leidal til å fronte den saken.

Les mer …