kretslopet-bladlogo-387-90

Vedlegg om avfallsforebygging på høring

Klima- og miljødepartementet publiserte i august 2013 en norsk avfallsstrategi. Men for å fylle kravene til en nasjonal avfallsplan i EUs rammedirektiv om avfall er det nødvendig å supplere strategien. Miljødirektoratet har derfor utarbeidet forslag til vedlegg om avfallsforebygging som er lagt ut på høring med frist 30.juni.

Les mer …

Ny plastposeavgift foreslått

Et av grepene for å få statsbudsjettet for 2015 i havn var en miljøavgift på plastposer på 1,5 kr per pose. Denne avgiften ble aldri innført. I revidert nasjonalbudsjett var den fjernet og ble isteden erstattet av høyere el-avgift. Nå sørger et EU-direktiv for at poseavgiften likevel kan bli en realitet.

Les mer …

Tyskerne vil bremse gjenvinningsmålene

Tyskland vil utsette innføringen av de tøffe målene for gjenvinning som EU-kommisjonen har foreslått i sin såkalte sirkulærpakke. Dette kan føre til at hele sirkulærpakken forsinkes.

Les mer …

Foreslår gebyrfinansiering av returordning for småbåter

Det har i årevis vært snakket om å innføre produsentansvar på fritidsbåter for å sørge for en forsvarlig håndtering av kasserte båter i stedet for at de senkes eller brennes opp. Nå foreslår Miljødirektoratet i stedet en gebyrfinansiering, men bare for båter større enn 5,5 meter.

Les mer …

– Stortingsmeldingen kommer på forsommeren

– Det er det viktigste politiske dokumentet vi arbeider med nå og det vil komme "på senvåren eller tidlig på forsommeren", sa politisk rådgiver Jens Frølich Holte i Klima- og miljødepartementet om stortingsmeldingen om avfall – eller sirkulærøkonomi – på Norsirks fagseminar 30. mars.

Les mer …

Emballasjeforskrift ønskes velkommen

Returselskaper og avfallsbesittere er godt fornøyd med at produsentansvaret for emballasje forskriftsfestes. Det er hovedinntrykket etter den såkalte Produsentansvarsdagen, der dette virkemiddelet ble diskutert inngående.

Les mer …

Forskrift om emballasje klar

Den lenge varslede forskriften om innsamling av emballasjeavfall er nå klar fra Miljødirektoratet. Her framgår det at alle emballasjebrukere plikter å ha medlemskap i et returselskap. Det er også definert krav til materialgjenvinning av de ulike emballasjematerialene.

Les mer …

Oslo vil ha 30% mindre restavfall i 2025

Oslos nye avfallsstrategi "Bli med rundt" er presentert og lagt ut på høring med frist til 19. august. Den inneholder ambisiøse mål for avfallsreduksjon, ombruk, kildesortering og klimapåvirkning.

Les mer …