kretslopet-bladlogo-387-90

Emballasjeforskrift ønskes velkommen

Returselskaper og avfallsbesittere er godt fornøyd med at produsentansvaret for emballasje forskriftsfestes. Det er hovedinntrykket etter den såkalte Produsentansvarsdagen, der dette virkemiddelet ble diskutert inngående.

Les mer …

Forskrift om emballasje klar

Den lenge varslede forskriften om innsamling av emballasjeavfall er nå klar fra Miljødirektoratet. Her framgår det at alle emballasjebrukere plikter å ha medlemskap i et returselskap. Det er også definert krav til materialgjenvinning av de ulike emballasjematerialene.

Les mer …

Oslo vil ha 30% mindre restavfall i 2025

Oslos nye avfallsstrategi "Bli med rundt" er presentert og lagt ut på høring med frist til 19. august. Den inneholder ambisiøse mål for avfallsreduksjon, ombruk, kildesortering og klimapåvirkning.

Les mer …

Konkurransetilsynet stadig kritisk til avfallsbransjen

De nordiske konkurransemyndighetene har undersøkt konkurransesituasjonen i avfallssektoren og sett på hva som skal til for å skape en mer effektiv sektor. – Konkurransetilsynet mener konkurranse i for liten grad brukes i avfallssektoren, noe som medfører høye kostnader og begrenset innovasjon, sier Øyvind Nilssen, nestleder i avdeling for bygg, industri og energi.

Les mer …

Tyskerne vil bremse gjenvinningsmålene

Tyskland vil utsette innføringen av de tøffe målene for gjenvinning som EU-kommisjonen har foreslått i sin såkalte sirkulærpakke. Dette kan føre til at hele sirkulærpakken forsinkes.

Les mer …

Foreslår gebyrfinansiering av returordning for småbåter

Det har i årevis vært snakket om å innføre produsentansvar på fritidsbåter for å sørge for en forsvarlig håndtering av kasserte båter i stedet for at de senkes eller brennes opp. Nå foreslår Miljødirektoratet i stedet en gebyrfinansiering, men bare for båter større enn 5,5 meter.

Les mer …

Veikartet overlevert

Avfalls- og gjenvinningsbransjens veikart for sirkulærøkonomi ble presentert og overlevert til Utvalget for grønn konkurransekraft 8. juni på Avfallskonferansen 2016. Her står det blant annet at overgangen til sirkulær økonomi kan skape 50 000 nye jobber i bransjen og redusere landets klimautslipp med 7%.

Les mer …

Uenighet om ansvaret for marin forsøpling

– Det kan ikke være et kommunalt ansvar å plukke opp alt som kommer med Golfstrømmen, sa stortingsrepresentant Odd Henriksen (H) fra Nordland. – Også det herreløse avfallet må være et kommunalt ansvar, kommunen er den eneste aktøren som kan tilrettelegge for innbyggernes innsats, sa Nancy Strand, direktør i Avfall Norge.

Les mer …