kretslopet-bladlogo-387-90

Veikartet overlevert

Avfalls- og gjenvinningsbransjens veikart for sirkulærøkonomi ble presentert og overlevert til Utvalget for grønn konkurransekraft 8. juni på Avfallskonferansen 2016. Her står det blant annet at overgangen til sirkulær økonomi kan skape 50 000 nye jobber i bransjen og redusere landets klimautslipp med 7%.

Les mer …

Uenighet om ansvaret for marin forsøpling

– Det kan ikke være et kommunalt ansvar å plukke opp alt som kommer med Golfstrømmen, sa stortingsrepresentant Odd Henriksen (H) fra Nordland. – Også det herreløse avfallet må være et kommunalt ansvar, kommunen er den eneste aktøren som kan tilrettelegge for innbyggernes innsats, sa Nancy Strand, direktør i Avfall Norge.

Les mer …

Ny sirkulærpakke fra EU

Som lovet la EU-kommisjonen fram en ny såkalt sirkulærøkonomipakke 2. desember. Her legges lista for gjenvinning litt lavere enn i pakka som ble trukket tilbake for et år siden, men målene er like fullt ambisiøse nok til å medføre endringer i alle EU-land.

Les mer …

Ja til enerett, nei til eksportrestriksjoner

Miljødirektoratets utredning om kommunenes adgang til å tildele enerett, og på regulering av transport av avfall til behandling er nå oversendt Klima- og miljødepartementet. Og anbefalingen er at alt bør være som det er.

Les mer …

ESA mener Norge mangler avfallsplan

EFTAs overvåkingsorgan ESA har sendt klage til Klima- og miljødepartementet (KLD), der det påpekes at Norges avfallspolitikk ikke tilfredsstiller EUs rammedirektiv for avfall. Departementet svarer med å henvise til Avfallsstrategien som ble lagt fram i 2013, men medgir at den trenger å bli supplert.

Les mer …

Konkurransetilsynet stadig kritisk til avfallsbransjen

De nordiske konkurransemyndighetene har undersøkt konkurransesituasjonen i avfallssektoren og sett på hva som skal til for å skape en mer effektiv sektor. – Konkurransetilsynet mener konkurranse i for liten grad brukes i avfallssektoren, noe som medfører høye kostnader og begrenset innovasjon, sier Øyvind Nilssen, nestleder i avdeling for bygg, industri og energi.

Les mer …

Får Veikart for sirkulær økonomi

Som et bidrag til Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft har Avfall Norge blitt bedt om å utarbeide et veikart for sirkulær økonomi. Det kartet vil utvalgsleder Idar Kreutzer få overlevert på Avfallskonferansen 2016 i Tromsø i juni.

Les mer …

Vil ha registrering av avfallsaktører

Miljødirektoratet foreslår overfor Klima- og miljødepartementet at avfallstransportører, avfallsforhandlere og avfallsmeglere registrerer sin virksomhet. Og at alle som håndterer farlig avfall pålegges å føre en kronologisk journal over avfallet.

Les mer …

Magnus Hauge

– Nærhetsprinsippet bør ikke benyttes

Magnus Hauge er leder for avdeling Info & Plan i Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS (HIM). Han mener nærhetsprinsippet ikke bør tillegges vekt når avfallsbehandlingen skal ut på anbud. – Det kan lett gi både dyrere og mindre miljøvennlige løsninger, mener han.

Les mer …

«Månelanding» på Klemetsrud?

KlemetsrudanleggetInnen mai 2016 skal EGE ha satt opp en testrigg for fangst av CO2 fra røykgassen fra energigjenvinningsanlegget, og kjørt nok tester til å lage en mulighetsstudie for et fullskala CO2-fangstanlegg.

Les mer …