kretslopet-bladlogo-387-90

ESA mener Norge mangler avfallsplan

EFTAs overvåkingsorgan ESA har sendt klage til Klima- og miljødepartementet (KLD), der det påpekes at Norges avfallspolitikk ikke tilfredsstiller EUs rammedirektiv for avfall. Departementet svarer med å henvise til Avfallsstrategien som ble lagt fram i 2013, men medgir at den trenger å bli supplert.

Les mer …

Kjemper for nærhetsprinsippet

Torbjørn LeidalGjennom prosjektet Rammevilkår 2015 ønsker 11 norske aktører innen avfallsforbrenning å skape bedre rammebetingelser for energiutnyttelse av avfall i Norge, slik at eksporten til Sverige reduseres. De har engasjert Torbjørn Leidal til å fronte den saken.

Les mer …

Bedre statistikk gir økte avfallsmengder

Diagram: Avfallsutviklingen 1995-2013Det nylig publiserte Avfallsregnskapet for 2013 viser at det ble generert 11,2 millioner tonn avfall dette året, en økning på 0,5 millioner tonn fra øret før. Men mesteparten av denne økningen på 4,7% skyldes at asfalt fra anleggsvirksomhet er kommet med som ny avfallskategori, framgår det i materialet fra SSB.

Les mer …

– Nullutslipp innen 2050

Guri Melby utsnitt– Innen 2030 skal klimautslippene fra Oslo reduseres med 50%, til tross for at det forventes 200 000 nye innbyggere. Og i 2050 skal Oslo være en fossilfri nullutslippsby.

Les mer …

EU-kommisjonen trekker tilbake hele avfallspakka

Den "avfallspakka" som EU-kommisjonen la fram 2. juli 2014, med høye mål for gjenvinning av husholdningsavfall og emballasje, trekkes tilbake. Men det heter at kommisjonen vil komme tilbake med et enda mer ambisiøst forslag i løpet av 2015.

Les mer …

«Månelanding» på Klemetsrud?

KlemetsrudanleggetInnen mai 2016 skal EGE ha satt opp en testrigg for fangst av CO2 fra røykgassen fra energigjenvinningsanlegget, og kjørt nok tester til å lage en mulighetsstudie for et fullskala CO2-fangstanlegg.

Les mer …

– Todelingen av avfallsbransjen er uheldig

Viktor NormanØkonomiprofessor og tidligere statsråd Victor Norman ga uttrykk for klare oppfatninger om avfallsbransjen da han innledet til debatt på Avfallskonferansen 2015. Og som ventet ville han fjerne reguleringer og gi markedet friere spillerom.

Les mer …

Produsentansvar for emballasje forskriftsfestes

Klima- og miljødepartementet synes Miljødirektoratets forslag om å forskriftsfeste produsentansvaret for emballasje er en god ide. Nå har direktoratet fått i oppdrag å utarbeide forslag til en slik forskrift innen 15. desember.

Les mer …

– Det skjer jo ingenting

Håkon Jentoft som nå er internasjonal rådgiver i Renovasjonsetaten i Oslo kommune, har fulgt avfallspolitikken tett i en årrekke. I sitt innlegg på MEF Avfallsdagene ga den tidligere direktøren i Avfall Norge uttrykk for skuffelse over den norske avfallspolitikken, som han mente manglet både mål og retning.

Les mer …

Vil samle hele bransjen

På Avfall Norges høstmøte presenterte styreleder Kjell Øyvind Pedersen blant annet forslag til ny formålsparagraf for organisasjonen. Og gjennom regionale møter skal grunnen nå beredes for nye vedtekter, som etter planen skal klubbes på generalforsamlingen i juni.

Les mer …