kretslopet-bladlogo-387-90

Uavklarte regler om krom gjør det vanskelig å nå EU-målet for BA-avfall

Miljødirektoratets forskriftsforslag for betong og teglavfall – som 13 måneder etter at det ble presentert ennå ikke er oversendt Klima- og miljødepartementet –inneholder en grenseverdi for innhold av seksverdig krom på 2 mg pr kg. Men i det grunnvannsbaserte nabolandet Danmark – som gjenbruker praktisk talt all betong – finnes ingen slik grenseverdi.

Les mer …

– Ingen vits i å kildesortere 100% på byggeplass

– Det er kostnadseffektivt å kildesortere 90-95% av avfallet på byggeplass. Men de siste fem prosentene er kostbare og gir lite igjen i form av gjenvinnbart materiale. Det var konklusjonene etter et stort riveprosjekt på Økern i Oslo, der alt avfallet ble kildesortert.

Les mer …

Vellykket brenning av farlig BA-avfall i Bergen

Første prøvebrenning- tre fraksjonerVed BIRs forbrenningsanlegg er det foretatt prøvebrenning av BA-avfall med innhold av bromerte flammehemmere, klorparafiner og ftalater samt impregnert trevirke. Resultatene så langt viser full destruksjon av de organiske farlige stoffene og knapt målbar økning av farlige stoffer i røykgassen og slagget.

Les mer …

– Mange ulovligheter ved riving av næringsbygg

Kristin Espeset fra Fylkesmannen i Rogaland tegnet et ganske dystert bilde av situasjonen da hun fortalte om sine tilsynserfaringer på Byggavfallskonferansen 2014. Spesielt mente hun at det ved riving av næringsbygg skjer mye som ikke er i henhold til regelverket.

Les mer …

– Mer enn nok jomfruelig flis

Blant de mest hårete ambisjonene i EUs forslag til sirkulærpakke er målet om å materialgjenvinne 50% av treavfallet innen 2030. I dag går så godt som alt treavfall til forbrenning og en studie utført av Hjellnes Consult viser at det vil bli svært krevende å nå et slikt mål, om det blir stående.

Les mer …

Økt riveaktivitet gir fortsatt avfallsvekst

Avfallsregnskapet for 2014 foreligger nå og det viser at den totale avfallsmengden fortsatt øker, med hele 7 prosent fra 2013. Tallene fra SSB viser at avfallsmengdene fra husholdning og industri har stabilisert seg, avfallsmengden fra bygge- og anleggsvirksomhet øker.

Les mer …

Enklere å gjenbruke betong

Betongavfall kan nyttiggjøres til anleggsvirksomhet uten å søke om tillatelse dersom det ikke inneholder armeringsjern, plast eller miljøfarlige stoffer over gitte grenseverdier. Det er kjernen i Miljødirektoratets forslag til ny forskrift om betong- og teglavfall.

Les mer …

Mye gjenvinnbart i restavfallet fra byggeplass

Mer enn halvparten av restavfallet fra byggeplass består av gjenvinnbare fraksjoner, ifølge en plukkanalyse Hjellnes Consult nettopp har utført på oppdrag fra det såkalte NHP-nettverket. Trevirke er den klart største fraksjonen.

 

Les mer …

  • 1
  • 2