kretslopet-bladlogo-387-90

Ny forskrift skal gi økt ombruk av betong


Myndighetene ønsker økt gjenbruk av lett forurenset betong. For å få til dette kreves enklere og klarere regler og Miljødirektoratet har fått i oppdrag av KLD å utarbeide en egen forskrift om ombruk av betong.

Men en forskrift lar seg ikke trylle fram over natten, og i påvente av denne har Miljødirektoratet produsert et faktaark om gjenbruk av lett forurenset betong. Hilde Valved fra direktorat orienterte om dette arbeidet på Byggavfallskonferansen i slutten av januar. Selv om det er et halvt år siden oppdragsbrevet kom har ikke arbeidet kommet ordentlig i gang før nå. – Vi håper å ha et forskriftsforslag ute på høring i løpet av året, sa Valved.
I dag reguleres ombruk av betong gjennom forurensningsloven og her framgår det at enhver nyttiggjøring av avfall som medfører fare for forurensning er ulovlig uten tillatelse. Unntak kan gis dersom forurensningen ikke medfører «nevneverdige skader eller ulemper», men da må dette være hevet over enhver tvil. – Men dersom noe er direkte tillatt gjennom en egen forskrift gjelder ikke denne bestemmelsen, derfor ønsker vi en egen forskrift, sa Valved.
Hun understreket likevel at Miljødirektoratets intensjon er at dette fortsatt skal være strengt. – Nyttiggjøring er ikke det samme som dumping, det betyr at tiltaket hadde funnet sted også dersom man ikke hadde hatt tilgang på betongavfall, betongen skal med andre ord erstatte andre masser. Det vil også i framtiden være strenge krav til innhold av PCB og tungmetaller i betongen, i faktaarket framgår at dersom betongen som skal brukes til sammen inneholder mer enn 10 gram PCB vil det etter dagens regelverk ikke gis tillatelse til ombruk.– En av spørsmålene vi vurderer er om det ved riving av bygg bør innføres en forskriftsfestet plikt til å sanere og destruere PCB-holdig maling/murpuss i de tilfeller der konsentrasjonene er særlig høye, sa Valved. De som i påvente av forskriften vil kose seg med Miljødirektoratets faktaark finner dette her: http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2013/Desember-2013/Disponering-av-betongavfall/