kretslopet-bladlogo-387-90

– Mange ulovligheter ved riving av næringsbygg

Kristin EspesetKristin Espeset fra Fylkesmannen i Rogaland mente det fortsatt skjer mye tvilsom håndtering av BA-avfall i fylkeKristin Espeset fra Fylkesmannen i Rogaland tegnet et ganske dystert bilde av situasjonen da hun fortalte om sine tilsynserfaringer på Byggavfallskonferansen 2014. Spesielt mente hun at det ved riving av næringsbygg skjer mye som ikke er i henhold til regelverket.


– Disse bygningene, ofte gamle produksjonlokaler, inneholder gjerne mye farlig avfall. Dessverre opplever vi her mange brudd på reglene, også fra store aktører som burde vite bedre. Rivingen starter gjerne før tillatelse er gitt, miljøkartlegging og eventuell prøvetaking er mangelfull. Dermed finnes det heller ikke noen god beskrivelse av hva som skal miljøsaneres før riving, og restavfall føres ofte opp som sortert fraksjon i avfallsplanen, sa Espeset.
Hun mente rivningsaktørene fortsatt ikke var oppdatert på hvilke regler som gjelder. – Vi ser stadig at riving meldes inn i feil tiltaksklasse, at aktørene ikke har tilstrekkelig kompetanse for tiltaket og at den som føres opp som faglig ansvarlig ikke har vært med på miljøkartleggingen, sa hun.
Når den samme kunnskapsmangelen til dels hersker også i kommunene, som skal føre tilsyn med disse sakene, er sluttresultatet dømt til å bli dårlig: – Avfall er fremdeles et relativt ukjent fagområde for folk som jobber med byggesaker, begrepene tiltaksklasse og ansvarsrett er ikke tilstrekkelig innarbeidet. Og saker med riving av store næringsbygg er kompliserte og kan være vanskelige å håndtere. Tilsynspraksisen er også svært varierende og noen kommuner godtar lavere sorteringsgrad enn regelverket tilsier. Et problem i denne regionen er det også at driftsbygninger på gårdsbruk kan rives uten tillatelse, her skjer det litt av hvert.
– Men heldigvis finnes det også kommuner som har sendt saksbehandlere på kurs og som har gode rutiner, sa Espeset, som mente at videre kursing av både entreprenører og saksbehandlere er nødvendig for å forbedre situasjonen. – Og så finnes det jo sanksjoner, både overtredelsesgebyr og inntrekking av sentral godkjenning. Men jeg kjenner ikke til at det siste har skjedd i saker som gjelder miljøet, sa Kristin Espeset.

BetongblokkerUlovlig deponering av betongrester og bygningsavfall på Jæren. Denne saken endte med politianmeldelse og et forelegg på en million kroner.