kretslopet-bladlogo-387-90

Økt materialgjenvinning av byggavfall mulig

Utsnitt av rapportens forside

NHP-nettverket har fått COWI til å se på hvordan materialgjenvinningen av byggavfall kan økes til 70%. Rapporten peker på at endringer i regelverket er nødvendig.

Nettverk for gjennomføring av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP) har som målsetning at 70% av bygg- og anleggsavfallet som oppstår, skal materialgjenvinnes eller ombrukes innen utgangen av 2016. COWI har ferdigstilt en utredning som identifiserer og vurderer aktuelle tiltak som vil bidra til at man når dette målet.
Blant anbefalingene er:
* Kravet til sortering av byggavfall i byggteknisk forskrift bør endres slik at det omfatter både kildesortering og sentralsortering.
* Det bør vurderes om sorteringskravet skal differensieres mellom nybygging, rehabilitering og riving.
* Krav til sortering av byggavfall bør innføres også på mindre byggetiltak.
Det framgår også at det er nødvendig med en bedre utnyttelse av tunge masser som tegl og betong for å nå 70%-målet. Her er det mangelen på "robuste nedstrømsløsninger" som virker begrensende, ifølge rapporten.
Les rapporten her.