kretslopet-bladlogo-387-90

Vellykket brenning av farlig BA-avfall i Bergen

Første prøvebrenning- tre fraksjonerKontainere med farlig BA-avfall på vei til forbrenning i BIRs anlegg i Rådalen.Ved BIRs forbrenningsanlegg er det foretatt prøvebrenning av BA-avfall med innhold av bromerte flammehemmere, klorparafiner og ftalater samt impregnert trevirke. Resultatene så langt viser full destruksjon av de organiske farlige stoffene og knapt målbar økning av farlige stoffer i røykgassen og slagget.


– Vi søkte om tillatelse til dette fordi vi ser at avfallsmengden som defineres som farlig avfall øker raskt. Videre er det vanskelig logistikk og lange transporter for dette avfallet, vi ønsker derfor å bidra med lokal behandlingskapasitet for noen fraksjoner, sa rådgiver Øyvind Underdahl Holm i BIR Avfallsenergi på Avfall Norges seminar om farlig avfall.
I alt ble 83 tonn av de aktuelle fraksjonene forbrent. Dette ble gjort slik at man tok inn en kontainer av hver av de fire avfallstypene hver dag i tre dager, for øvrig behandlet anlegget avfall som vanlig. På forhånd var både røykgass, spillvann og slagg analysert for alle stofftyper slik at man hadde såkalte nullprøver, som ble sammenlignet med tilsvarende prøver etter innblandingen av farlig avfallsfraksjonene.
– Resultatene viser kort sagt at det var liten forskjell mellom nullprøve og innblandingstest. Vi fant en svak økning av en type bromert flammehemmer og mellomkjedete klorparafiner, men destruksjonseffektiviteten ble beregnet til mer enn 99,9% for begge disse gruppene. For ftalater var det ingen økning så her er det trygt å anta 100% destruksjon. Vi fant heller ingen særlig økning av krom, kobber eller arsen i bunnasken etter brenning av trykkimpregnert trevirke, fortalte Underdahl Holm.
Av erfaringer ellers nevnte han at innblanding av gulvbelegg må gjøres med forsiktighet på grunn av høyt klorinnhold. Mottak og innlasting av hele klorparafinvinduer på pall hadde gått greit. De ble knust av grabben i mottaksbunkersen, men glasset skapte ikke problemer.
– Det skal gjennomføres et nytt, tilsvarende forsøk i juni, slik at vi får et litt bredere materiale, avsluttet Øyvind Underdahl Holm.