kretslopet-bladlogo-387-90

Økt riveaktivitet gir fortsatt avfallsvekst

AvfallsmengderAvfallsregnskapet for 2014 foreligger nå og det viser at den totale avfallsmengden fortsatt øker, med hele 7 prosent fra 2013. Tallene fra SSB viser at avfallsmengdene fra husholdning og industri har stabilisert seg, avfallsmengden fra bygge- og anleggsvirksomhet øker.

I 2014 ble det generert 11,9 millioner tonn avfall, noe som ifølge SSB tilsvarer 3 ganger vekten av personbiler registrert i Norge. Den totale gjenvinningen av ordinært avfall til kjent håndtering var i 2014 på 80 prosent, en nedgang på en prosent fra året før.
I 2014 ble 37 prosent av ordinært avfall materialgjenvunnet, mens 29 prosent ble regnet som energigjenvunnet. Det betyr at 37 prosent av alt ordinært avfall ble sendt til forbrenning, det regnes her med en energiutnyttelsesgrad på 78 prosent.
I 2014 utgjorde både avfall til materialgjenvinning og avfall til forbrenning 4,2 millioner tonn. Det var asfalt, tett fulgt av metaller og papp og papir som utgjorde de største mengdene til materialgjenvinning. Når det gjelder forbrenning, så var det blanda avfall som utgjorde den klart største mengden avfall som ble brent, etterfulgt av treavfall.
BehandlingsmåterMengden ordinært avfall til deponi økte også, fra 0,9 millioner tonn i 2013 til 1,1 millioner tonn året etter. Dette skyldtes blant annet økt deponering av betong og tegl. Farlig avfall var fortsatt den største kategorien avfall som ble deponert, etterfulgt av slagg, støv, bunnaske og flygeaske og betong og tegl. Mengden farlig avfall til deponi gikk noe ned i 2014 sammenlignet med 2013, fra 700 000 til 430 000 tonn, slik at totalt sett gikk mengden avfall til deponi noe ned fra 2013 til 2014. I 2014 ble 11 prosent av alt ordinært avfall lagt på deponi, en økning på nesten to prosent fra de to foregående årene.
En nærmere studie av BA-avfallet viser at avfallsmengdene fra rehabilitering har gått ned med rundt 10 prosent fra 2013 til 2014. Og avfallsmengden fra nybygging er omtrent uendret, mens det ble generert 18 prosent mer avfall fra riving i 2014 enn 2013.
Tyngre bygningsmaterialer – i hovedsak tegl og betong – utgjorde 43 prosent av BA-avfallet. Dette inkluderer omtrent 22 000 tonn lett forurenset tegl og betong, som er under grenseverdiene for farlig avfall. Omtrent 60 prosent av dette avfallet kommer fra riving.