kretslopet-bladlogo-387-90

Fornuftig med utvidet miljøsanering av biler?

2013-5-erik andresen autoreturErik Andresen i Autoretur mener utvidet miljøsanering av biler er ufornuftig bruk av ressurser.I siste nummer av Kretsløpet reiser Laila Borgen Skaiaa i Renas spørsmål om regelverket er fornuftig når man ikke fjerner kretskort fra kasserte biler før de går i shredder. Spørsmålet forutsetter at det kan oppnås bedre miljøsanering ved å fjerne kortene på forhånd.

La oss først fastslå at den behandling som skjer i dag av kasserte kjøretøy og kretskortene i disse er fullt lovlig og at alle de shreddere som Autoretur har i sitt nettverk overholder myndighetenes grenser for utslipp. Det diskusjonen handler om er derfor ikke om regelverket overholdes, men om man kan oppnå noen vesentlig forbedring (ut over de krav myndighetene har satt) ved ytterligere manuell miljøsanering av biler før de går i shredder, og om dette i tilfelle er fornuftig bruk av ressurser. At Renas plukker ut kretskort og dermed redder verdifulle metaller, er selvsagt flott.

Om man dermed også hindrer forurensning, er imidlertid avhengig av hvordan fluffen fra shredder ville blitt behandlet. En bil er et langt mer komplisert produkt enn f.eks. mobiltelefoner. Moderne biler har mellom 50 og 70 små og store kretskort/ styringsenheter spredt rundt i alle bilens hulrom. Det vil være en helt umulig oppgave for en biloppsamler å finne disse uten å skru/skjære hele bilen fra hverandre. En slik prosess er i seg selv miljøbelastende og dessuten svært ressurskrevende. Dermed mener Autoretur AS at dette er et villspor. Ressurser bør brukes på annen måte.

Også Renas sender sine kretskort i shredder. Å skille ut kretskort fra fluff er ikke spesielt komplisert, og teknologien er vanlig hyllevare. Slik sortering skjer allerede i de shreddere som behandler kjøretøy, og ikke bare i de spesielle shredderne som Renas benytter seg av. Kretskort er ikke farlig avfall i seg selv. Og bruk av bly og andre tungmetaller er for lengst faset ut av bilproduksjonen. De spor av tungmetaller som måtte komme fra kasserte biler blir nå helt borte etter hvert som de eldste bilene tas ut av markedet. Vår konklusjon er derfor at det er umulig, eller i alle fall ufornuftig ressursbruk, å forsøke å plukke ut kretskort ved miljøsaneringen før kjøretøyet går i shredder. Det er usikkert om tiltaket vil gi noen miljømessig nettogevinst samtidig som behovet minker ved at innslag av tungmetaller i sanerte biler er synkende.