kretslopet-bladlogo-387-90

Klimagevinst ved forbrenning i Norge

Overkapasiteten for avfallsforbrenning i Sverige har ført til et kraftig fall i mottaksprisene og økonomiske problemer ved norske anlegg. Avfall Norge har publisert en rapport som konkluderer med at det er bedre for miljøet å energiutnytte avfallet i Norge enn å sende det til Sverige.

Det er Thema Consulting Group, et konsulentselskap med spesialkunnskap om kraftsektoren, som har produsert rapporten for Avfall Norge. Den ble presentert 10. mars på et seminar i Kristiansand, for eierne av selskapet Returkraft.
Ifølge rapporten er det to årsaker til at det gir bedre klimaeffekt å la avfallet gå til forbrenning i Norge enn å eksportere det til Sverige. Den ene er naturligvis reduserte utslipp som følge av mindre tungtransport over landegrensen. Men den største effekten kommer ifølge rapporten av at i Sverige brukes energien fra det norske avfallet primært til å erstatte fornybare energikilder, mens det i Norge i større grad erstatter fossilt brensel. Årsaken er at de store svenske anleggene gjerne bruker avfall som grunnlast og bioenergi som såkalt mellomlast i energiforsyningen. Dermed vil økt tilførsel av avfall fortrenge bioenergi og dermed øke klimagassutslippene. Omvendt vil økt avfallsforbrenning i Norge fortrenge fossilt brensel og redusere klimagassutslippene, siden få norske fjernvarmenett benytter seg av bioenergi som energibærer.
Rapporten viser også at energigjenvinningsanleggene i Norge sliter med lønnsomheten etter flere år med lave priser på energiutnyttelse av avfall. Rapporten opplyser at mottaksgebyret for det konkurranseutsatte avfallet ligger på i snitt 500 kroner pr tonn i Norge og 400 kroner i Sverige, mens det i snitt koster 900 kroner pr tonn å levere avfall for kommuner som driver forbrenning i egenregi eller har tildelt enerett. Dagens Næringsliv omtaler for øvrig rapporten samme dag som den ble presentert, og trekker fram at de 24 sørlandskommunene som eier Returkraft nå må betale hele 1750 kroner pr tonn for å levere til dette anlegget. I Thema Consultings rapport går det fram at snittprisen på avfall må øke med 20% før den bokførte egenkapitalen i norske forbrenningsanlegg kan forsvares. Det betyr en økning fra dagens snitt på 732 kroner til 879 kroner. En slik utvikling virker ikke særlig sannsynlig så lenge overkapasiteten i Sverige ifølge rapporten vil være på mer enn 1,5 millioner tonn årlig helt fram til 2020.
Rapporten har skapt debatt i riksmediene. Blant annet har Rekom-direktør Synnøve Bjørke gått ut og sagt at hun ikke kjenner seg igjen i rapporten konklusjoner. – Vi har vurdert miljøkonserkvensen av eksport til Sverige og kommet til helt andre resultater sa hun da hun møtte Nancy Strand, direktør i Avfall Norge, i programmet Dagsnytt 18.