kretslopet-bladlogo-387-90

ISO Miljø måtte stenge

Inspeksjon ISO MiljøMiljødirektoratet varslet midt I november stenging av farlig avfall-bedriften Iso Miljø i Stokke. At bedriften i et møte med Miljødirektoratet lovte bot og bedring og hadde knyttet til seg ekstern kompetanse hjalp ikke. Rett før jul vedtok Miljødirektoratet stenging av bedriften og inndragning av tillatelsen til å behandle farlig avfall. Men eier og daglig leder Hans Erik Borge har ikke gitt opp.

Som omtalt i forrige nummer av Kretsløpet driver Iso Miljø tankvask og rensing av vaskevannet i eget renseanlegg. Blant avvikene som er påpekt flere ganger er ulovlig lagring av farlig avfall, mottak av fraksjoner anlegget ikke hadde tillatelse til (bla.a. avisingsvæske), for store utslipp av bly og manglende kompetanse om farlig avfall i bedriften.

Ekstern kompetanse
Iso Miljø har stort sett akseptert at avvikene er reelle, og i møte med Miljødirektoratet 16.desember la bedriften fram en tiltaksplan for lukking av avvikene. Bedriften viste blant annet til en intensjonsavtale med Danish Water Solution as (DWS, selskapet som har levert renseanlegget) og at Niels R. K. Nielsen (tidligere driftsansvarlig ved ISO Miljø) er konstituert som fagansvarlig i bedriften og skal sørge for at ISO Miljø overholder regelverket og driver forsvarlig. DWS har også utarbeidet en rapport om renseanlegget, der det framgår det er behov for oppgradering for optimal drift.

Manglende tillit
Det framgår tydelig av stengingsvedtaket at Miljødirektoratet ikke fester lit til disse planene. Tiltaksplanen karakteriseres som mangelfull og med svært urealistiske tidsfrister i forhold omfanget av arbeidet som gjenstår. Samlet gir dette et inntrykk av at ISO Miljø ikke har den nødvendige forståelsen av hva som skal til for å drive et anlegg for behandling av farlig avfall på en forsvarlig måte, heter det blant annet. Direktoratet påpeker også at det ikke finnes noen plan om kompetanseheving til tross for at rapporten fra DWS sier at «viden om kemi er en væsentlig årsag til de afgivelser der er konstatert i udslips værdier».
Direktoratets tillit har heller ikke økt av at bedriften har løst problemet med ulovlig lagring ved å kjøre dette avfallet gjennom sitt eget renseanlegg. Konklusjonen er da også krystallklar:
De gjentatte og alvorlige brudd på regelverket som ISO Miljø har hatt gjennom lang tid gjør at vi ikke har den nødvendige tillit til at dagens eiere og ledelse i ISO Miljø er i stand til å drive et behandlingsanlegg for farlig avfall på en forsvarlig måte og i tråd med gjeldende krav. Miljødirektoratet varsler derfor at vi tar sikte på å tilbakekalle tillatelsen av 25. februar 2013 med umiddelbar virkning.
– Dette er et enda strengere virkemiddel enn å bare kreve stans. Begrunnelsen er at vi ikke har tillit til at bedriften er i stand til å drive et behandlingsanlegg på en forsvarlig måte. Ved ISO Miljø gjenstår det svært mye arbeid for å få driften innenfor lovlige former, sier miljødirektør Ellen Hambro på Miljødirektoratets nettside.

– Urettferdig
Både vedtaket om stenging og varselet om tilbaketrekking av tillatelsen kan påklages til Miljøverndepartementet. Og daglig leder Hans Erik Borge sier til Kretsløpet at de er i ferd med å legge siste hånd på en slik klage, han legger ikke skjul på at han opplever behandlingen av ISO Miljø som urettferdig. – Da vi møtte opp i Miljødirektoratet 16.desember fikk vi umiddelbart beskjed om at saken var avgjort, anlegget skulle stenges. Da skjønner jeg ikke vitsen med å gi et forhåndsvarsel. Vi syntes vi hadde gjort mye for å lukke avvikene på den korte tiden etter at varselet ble gitt. Vi hadde kvittet oss med alt avfallet på lager og innhentet ekstern kompetanse. Folk fra DSW var her oppe og kjørte renseanlegget vårt i flere dager og lærte opp våre driftsansvarlige. Miljødirektoratet misbruker rapporten deres når de mener den påpeker manglende kompetanse, dette har vi senere fått bekreftet i et brev som vi selvsagt legger med klagen. At vi får påpakning for å ta imot vann med noe avisingsvæske fra Torp er også helt urimelig. Dette gikk rett i bekken ved flyplassen helt til vi begynte å ta imot, og vårt biologiske renseanlegg er svært godt egnet til å behandle det, sier Borge.

Orientert via nettet
Borge reagerer også på Miljødirektoratets fremgamgsmåte: – Vi fikk budskapet om stenging med øyeblikkelig virkning gjennom en pressemelding lagt ut på Miljødirektoratets hjemmesider, uten å ha blitt informert på forhånd. Det var en veldig trist dag for meg og alle de som er ansatt i denne familiebedriften som er bygget opp over mange år. I tillegg vil jeg hevde at miljøet blir skadelidende. Tankene som vi i dag vasker miljøvennlig blir henvist til andre tankvaskeanlegg uten denne rensingen, sier Hans Erik Borge. Han får nå verken drevet tankvask eller ta imot avfall, men har altså ikke gitt opp kampen om å få drive bedriften videre.