kretslopet-bladlogo-387-90

Stadig for dårlig håndtering av farlig avfall

EllenHambroEllen Hambro er skuffet over at tilsynsrapportene fra i høst avdekker like mange brudd på regelverket som tidligere.Miljødirektoratet har nå publisert resultatene fra fjorårets aksjon med uanmeldte tilsyn ved anlegg som tar imot og mellomlagrer farlig avfall. Av de 174 besøkte anleggene hadde 68% for dårlig kontroll med hva de tok imot av farlig avfall og 56% brøt miljøkravene til håndtering og lagring av farlig avfall. – Vi er veldig skuffet over de dårlige resultatene, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Tilsynsaksjonene i 2006 og 2010 ga også nedslående resultater og Miljødirektoratet har derfor skjerpet reaksjonene, i høst har to anlegg blitt stengt. Også denne gangen ble det avdekket alvorlige brudd på regelverket på 12 anlegg. – Vi vurderer å anmelde disse lovbruddene til politiet. Vi følger også opp virksomhetene med nye kontroller, sier Ellen Hambro.
Et lyspunkt er det imidlertid at resultatene viser få brudd når det gjelder viderelevering av det farlige avfallet til behandling, det er heller ikke avdekket mange regelbrudd som har ført til ulovlig forurensning eller miljøskade. Men det er altså altfor mange brudd i forbindelse med mottak, håndtering og systemer for risikovurdering av avfallet. – Vi fortsetter hyppige kontroller og setter inn flere og strengere virkemidler for å få bransjen til å ta dette nok på alvor, sier Ellen Hambro.