kretslopet-bladlogo-387-90

Elektronisk deklarering av farlig avfall snart klar

Syversen viser deklareringProsjektleder Trude Syversen i Miljødirektoratet (t.h.) forklarer den elektroniske deklarasjonsløsningen for HMS-sjef Hanne Hoel Pedersen fra Hydro Aluminium, Årdal.Det etterlengtede elektroniske deklarasjonssystemet for farlig avfall og radioaktivt avfall (Avfallsdeklarering.no) ble demonstrert av prosjektleder Trude Syversen på Farlig Avfall 2014. Men det betyr ikke at systemet er helt klart til å tas i bruk.


I hele dette årtusenet har det vært snakket om at de såkalte deklarasjonsskjemaene som må følge alt farlig avfall snart skal erstattes med en elektronisk løsning. Nå har arbeidet omsider kommet så langt at prosjektleder Trude Syversen kunne demonstrere deler av løsningen for konferansedeltagerne i Haugesund. Men det gjenstår mye arbeid før løsningen kan sjøsettes og gjøres tilgjengelig for alle.
På skjermen ble det vist et elektronisk skjema som var godt gjenkjennelig for de som har erfaring med dagens papirløsning. En vesentlig forbedring fra dagens opplegg er at skjemaet når det er ferdig utfylt automatisk blir tilgjengelig for mottakeren av avfallet. Dersom avfallet viser seg å ikke stemme overens med det som er angitt i skjemaet kan mottakeren endre i det elektroniske skjemaet. Dette registreres som et avvik og skjemaet går tilbake til produsent. Produsenten har syv dager på seg til å gi tilbakemelding til mottaker, hvis de ikke er enig i endringene. Hvis det ikke skjer nye endringer i løpet av syv dager, går deklarasjonen inn i deklarasjonssystemet, med mottakers endringer dersom slike er gjort.
I søkedelen av Avfallsdeklarering.no vil deklarerte data kunne søkes fram og sammenstilles av alle som er interessert.
Ifølge fremdriftsplanen som prosjektet jobber etter, skal Avfallsdeklarering.no settes i drift 1. februar 2015. Det gjenstår to delleveranser som skal leveres og testes. Men Trude Syversen sier det også skal gjøres noe endringsarbeid før løsningen er klar. Derfor kan det bli forsinkelser. At Miljødirektoratet fysisk skal flytte før jul kan også medføre forsinkelser.
Opplegget er at det i en overgangsperiode på et år fra igangkjøring skal være mulig å bruke dagens papirbaserte løsning. Data fra papirskjema vil da bli registrert i Avfallsdeklarering. Norbas, databasen for dagens deklarasjonssystem, legges ned når Avfallsdeklarering settes i drift.