kretslopet-bladlogo-387-90

Ny Farlig avfall-forskrift endelig vedtatt

Farlig avfallsmottak Den nye forskriften innebærer at kommunene får plikt til å ta imot 1000 kg farlig avfall vederlagsfritt årlig.Rett før konferansen Farlig avfall 2015 vedtok Klima- og miljødepartementet de endringene i avfallsforskriftens kapittel 11 som Miljødirektoratet oversendte for 20 måneder siden – uten å forandre et komma i forslaget.


Dermed trer forskriften i kraft fra nyttår. Blant endringene er nye krav til finansiell sikkerhet også for mottaksanleggene, skjerpede kompetansekrav og en større forpliktelse for kommunene til å ta imot farlig avfall gratis fra husholdningene.

 

Nok penger
Myndighetene har måttet gjennomføre flere kostbare opprydningsaksjoner de siste årene og vil gjerne gardere seg mot dette i framtida: I den nye forskriften står det at "anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall skal ha en finansiell sikkerhet til dekning av kostnader med å ta hånd om alt farlig avfall ved virksomhetens anlegg ved nedleggelse, stans eller ved betalingsproblemer". Sikkerhetsstillelsen skal "dekke de kostnader som maksimalt kan tenkes å oppstå når det farlige avfallet skal tas hånd om på en forsvarlig måte, inkludert utgifter til transport", heter det videre.

 

Skriftlig dokumentasjon
Et hyppig forekommende avvik ved de gjennomførte tilsynene har vært at det ikke er kompetent personell til stede på anleggene. Kompetansekravet som nå stilles i Avfallsforkskriften er formulert slik: "Den som håndterer farlig avfall skal på forespørsel fremvise skriftlig dokumentasjon som viser at vedkommende har tilstrekkelig kompetanse til å ta hånd om avfallet. Dette gjelder også for den som ervervsmessig transporterer farlig avfall…"

 

Økt mottaksplikt
I den nye forskriften økes kommunenes forpliktelse til å ta imot farlig avfall vederlagsfritt fra "husholdninger og virksomheter med mindre mengder" fra 400 kg til 1000 kg pr avfallsbesitter årlig. Så vidt vi forstår vil ikke denne endringen ha noen umiddelbar virkning siden ytterst få kommuner registrerer mengdene som leveres fra den enkelte på sine mottak.


En mer fullstendig gjennomgang av endringene vil komme i Kretsløpets papirutgave nr 5