kretslopet-bladlogo-387-90

– Tiltak mot miljøgifter virker

Therese Haugdahl NøstTherese Haugdahl Nøst har i sin doktorgradavhandling påvist at nasjonale forbud og internasjonale avtaler har hatt innvirkning på nordmenns konsentrasjoner av miljøgifter i kroppen.At miljøgifter som PCB og DDT hoper seg opp i kroppen vår og aldri forsvinner derfra, har lenge vært den rådende oppfatningen. Nyere forskning tyder på at det ikke stemmer.

 

Therese Haugdahl Nøst har tatt doktorgrad på konsentrasjonen av miljøgifter i mennesker over tid, og presenterte sine funn på konferansen Farlig Avfall 2015. Ved å analysere nedfryste blodprøver gitt av de samme personene over en periode på nesten 30 år, var det mulig å se hvordan konsentrasjonen av ulike stoffer i blodet hos den enkelte endret seg. I følge Nøst vil konsentrasjonen av stoffene i blodet være i likevekt med konsentrasjonene i fett og annet vev i kroppen, og blodkonsentrasjonen vil derfor gi et representativt bilde for hele kroppen.


Det ble i perioden 1979 til 2007 tatt blodprøver av 60 menn i Tromsø fem ganger. Mennene hadde en medianalderen på 42 år i 1979 og i 2007 var medianalderen 70 år. Fra disse blodprøvene er det målt innhold av over 50 stoffer, hvorav noen regnes som miljøgifter.


Nøst viste tidstrendene for sju av dem; fire insekticider, de to fluorerte forbindelsene PFOSA og PFOSB, og PCB. Konsentrasjonen av tre av insektisidene, blant annet DDT, og for PCB, sank fra den første prøven og gjennom hele perioden. De andre stoffene viste en økning fra den første prøven, men en nedgang senere i perioden.
– Påstanden om at konsentrasjonen av miljøgifter i kroppen øker med økende alder fant vi ikke et eneste bevis på, sa Nøst.


Utslipp miljøgifterSammenhengen mellom utslippshistorikk for PCB, DDT og PFOS og konsentrasjonen av disse stoffene i blodet til 60 Tromsø-menn. De fargelagte arealene viser utslippsmengdene mens søylene viser konsentrasjonen i blodet.Resultatene ble så sammenholdt med utslippshistorikken for de enkelte stoffene. Det viste en klar sammenheng mellom hvor mye av det enkelte stoffet som til en hver tid var sluppet ut og konsentrasjonen av stoffene i blodet.