kretslopet-bladlogo-387-90

Mer farlig avfall til godkjent behandling

Totalt ble det levert inn cirka 1,38 millioner tonn farlig avfall til godkjent behandling i 2014. Det er en økning på nærmere 70 prosent i forhold til 2003. Til sammenlikning har brutto nasjonalprodukt (BNP) og befolkningen kun økt med henholdsvis 20 og 13 prosent i samme periode.

Farlig avfall fra husholdningMengden farlig avfall levert til godkjent behandling fra husholdningene i 2014 tilsvarer 8 kg per person. De største mengdene fra husholdningene er impregnert trevirke, maling og spillolje. Farlig avfall levert fra alle samfunnssektorer utgjør nærmere 270 kilo farlig avfall per person.Det opplyser Statistisk sentralbyrå som nå har publisert statistikken for 2014. Det er flere årsaker til veksten; både økt innsamling og bedre rapportering er antatt å være viktige forklaringer. Samtidig kan noe av oppgangen forklares med at flere typer avfall er blitt kategorisert som farlige i løpet av perioden statistikken har eksistert.

I tillegg til de 1,38 millioner tonn til godkjent behandling, gjøres det også egne estimater for mengde farlig avfall til ukjent håndtering. Denne mengden er for 2014 anslått til om lag 43 000 tonn. Det betyr at 97 prosent av det farlige avfallet som antas generert har gått til godkjent behandling mens de resterende 3 prosent har gått til ukjent håndtering.

Av totalmengden til godkjent behandling, ble i underkant av 42 prosent av avfallet gjenvunnet, hvorav 23 prosent ble materialgjenvunnet, mens 19 prosent ble energiutnyttet. De resterende 58 prosentene ble sluttbehandlet, det vil normalt si at avfallet ble stabilisert gjennom kjemisk og fysisk forbehandling, og deretter lagt på deponi.

Bare avfall generert i Norge
Eksport av farlig avfall inngår i disse tallene, men ikke importen som er trukket ut av tallgrunnlaget før sammenstilling.
Det har vært en tydelig økning i eksporterte mengder farlig avfall fra Norge de siste par årene. I 2014 sendte Norge cirka 420 000 tonn farlig avfall til behandling i utlandet. Det er en økning på 15 prosent fra året før. Samme år importerte Norge nærmere 170 000 tonn farlig avfall, og det er en nedgang på 40 prosent sammenlignet med året før.
Importen er dominert av tungmetallholdig avfall og forurensede masser til deponering i Norge, mens eksporten består i hovedsak av ulike typer oljeavfall, men også noe prosessvann og tungmetallholdig avfall.
Import og eksport av farlig avfall må godkjennes av myndighetene, i den hensikt å sikre forsvarlig behandling i mottakerlandet.

SSB diagram Utvikling i farlig avfall levert til godkjent håndtering, brutto nasjonalprodukt (BNP) og befolkning. Kilde: Statistisk sentralbyråMest olje- og tungmetallholdig avfall
I 2014 utgjorde oljeholdig avfall og tungmetallholdig avfall omtrent like store mengder farlig avfall til godkjent behandling, med cirka 480 000 tonn hver. Oljeholdig avfall består i stor grad av oljebasert borevæske og oljeemulsjoner som stammer fra oljeboringsaktiviteter på kontinentalsokkelen, mens det tungmetallholdige består mye av slagg, støv og flyveaske fra industrien, men også andre avfallstyper som CCA-impregnert trevirke, uorganiske salter og brukt blåsesand inngår.
45 prosent fra industrien
Industrien leverte 620 000 tonn farlig avfall til godkjent behandling i 2014, inkludert behandling på eget anlegg. Dette utgjør omtrent 45 prosent av alt farlig avfall i Norge. En annen stor bidragsyter er næringen bergverk og utvinning, som blant annet omfatter norsk oljeutvinning. Denne næringen stod for nærmere 340 000 tonn farlig avfall.
Det er estimert at cirka 40 000 tonn farlig avfall levert til godkjent behandling stammer fra husholdningene.