kretslopet-bladlogo-387-90

Kjemper mot deponi i Brevik

Jan Erik ParrJan Erik Parr i aksjonsgruppa «Vern om Grenland – Nei til deponi» mener gruvene under Brevik kan brukes til mye annet enn deponi for farlig avfall.Planene om å ta gruvegangene i Brevik i bruk til deponi for farlig avfall skaper stor lokal motstand. Aksjonsgruppa Vern om Grenland har gått så langt som til å politianmelde Miljødirektoratets direktør Ellen Hambro.

– Bakgrunnen for at vi har politianmeldt Hambro er at hun ved flere anledninger har omtalt gruvegangene i Brevik som svært godt egnet til deponi, og at hun har forklart at det er basert på faglige vurderinger. Vi har gjentatte ganger bedt Miljødirektoratet om å få se det faglige grunnlaget hun viste til, men ikke fått noe svar. Til slutt gikk vi til Sivilombudsmannen, noe som resulterte i at departementet instruerte direktoratet til å dokumentere påstandene. Men det vi fikk var et langt brev fra en saksbehandler i direktoratet som gjorde rede for at slike faglige utredninger ikke finnes, men at uttalelsene er basert på hva de antar og mener. Ergo har vi en direktør i direktoratet som bare synser og mener. Sånn kan vi jo ikke drive forvaltning i Norge, sier leder for aksjonsgruppa, Jan Erik Parr.
Han er spent på hva politiet vil gjøre med anmeldelsen.
– Foreløpig har vi bare fått en bekreftelse på at anmeldelsen er mottatt. Vi har dessverre dårlig erfaring med kapasiteten hos politiet, så vi vet ikke om det blir noen etterforskning og om den fører til noe. Det viktigste for oss er uansett å gi et tydelig signal om at slik forvaltning kan vi ikke ha. Hambro har et tungt ansvar, det dreier seg om framtidige generasjoner her. Hun må gjøre dette riktig, fortsetter Parr.

Staten skal avgjøre
Og saken ligger nå nettopp hos de statlige myndighetene. Bystyret i Porsgrunn sa for et års tid siden, nei til at NOAH, som vil bruke gruvene, og selskapet HeidelbergCement, som eier Norcem og gruvene, får konsekvensutrede etterbruk av disse gruvegangene til avfallsbehandling og deponi. Ordføreren uttalte den gangen at dette er for stort for en kommune å ha ansvaret for, og dermed ble ballen spilt over til Staten.
NOAHs ønske er å behandle og lagre flyveaske, svovelsyre og annet farlig avfall i de 25 milene med gruveganger som befinner seg dels under Brevik by og dels under Brevikfjorden. Det er Norcem som eier gruvegangene under byen og Staten som eier gruvegangene under fjorden. NOAH og Norcem inngikk allerede i 2013 et samarbeid om utnyttelse av gruvene. Og planen går ut på å hvert år behandle 500.000 tonn flyveaske som skal ankomme i bulk på båt, 200.000 kubikkmeter svovelsyre som skal ankomme på lekter og i tillegg 100.000 tonn annet farlig avfall som skal ankomme enten med bil eller båt. Forbehandlingen av avfallet skal foregå utenfor gruvene.

– For nær befolkningen
– Vi er opptatt av at deponiet vil ligge alt for nær folk. Og behandlingsanlegget blir enda nærmere. Det vil ligge mindre enn 100 meter fra nærmeste bolighus og mindre enn 300 meter fra nærmeste barneskole. Vi ser det også som helt umulig at så mange båter med farlig avfall skal inn i en allerede belastet region. For ikke å snakke om biltrafikken, trailere med giftig avfall vil måtte tråkle seg igjennom boligområder. Dette er helt uforsvarlig, sier Parr.

Han stiller også spørsmålstegn ved hvor sikker gruvedeponeringen egentlig er. – Vi tror ikke disse massene er stabile. Vi klarer ikke å finne faktagrunnlag som bekrefter at kalkfjell er godt egnet til å lagre syrer og giftig avfall. Data vi har funnet fra USA og England forteller at kalkfjell er en løs bergart som lett går i oppløsning. Og gruvene i Brevik er fulle av sprekker, det lekker inn både fra overflaten og sjøen, slik at det stadig må pumpes vann ut av gruvene. Hvilke garantier har vi for at det som lagres her ikke begynner å lekke ut i framtida? Tungmetallene i asken forsvinner jo ikke, sier Parr.

Les mer i papirutgaven nr 2-2016

 

 

Pål SpillumPål Spillum, fungerende avdelingsdirektør i Miljøgiftavdelingen, sier til Kretsløpet at Miljødirektoratet som varslet vil ha sin utredning klar til 1. mai.Vurderer alternativer

Skrevet av Johs. Bjørndal

Etter at bystyret i Porsgrunn i fjor sa nei til konsekvensutredning i Brevik har flere aktører lansert alternative løsninger. Og fungerende avdelingsdirektør Pål Spillum i Miljødirektoratet bekrefter at de vurderer fire andre alternativer.

Til Porsgrunn Dagblad bekrefter han at de har vært på befaring til Rekefjorden i Sokndal kommune i Rogaland, et stort steinkrater i Sløvåg i Sogn og Fjordane og Norcem sine gruver i Brevik i Porsgrunn. De øvrige alternativene er ennå ikke utsprengte fjellhaller. Det ene er Lervika i Kvinesdal, som er lansert av en gruppe med Hellik Teigen AS i spissen, mens selskapet Raudsand AS har lansert et alternativ i Nesset i Møre og Romsdal.
Direktoratet har satt en rekke kriterier som må være oppfylt for det nye deponiet. Det ene er at det må være stort nok til å ta mot ti millioner kubikkmeter avfall. Deponiet må og plasseres i fjell uten sprekkdannelser og dessuten ligge i nærheten av en kai som kan ta imot større båter.


Relaterte artikler:

–Landet trenger nytt deponi for farlig avfall

Vil konkurrere med Langøya

Langøya fylles opp, Brevik neste

– Ubegrenset deponikapasitet

– Staten må ta støyten